Visa allt om Come in Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Come in Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 958 1 314 2 712 3 792 4 425 3 866 4 211 4 542 6 287
Övrig omsättning 25 1 000 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 846 -679 -1 603 -996 233 -265 130 110 1 023
Resultat efter finansnetto 33 813 -707 -1 558 -967 214 -281 103 43 948
Årets resultat 39 633 34 297 98 164 14 76 31 342
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 930 1 198 3 514 3 947 4 406 4 529 4 919 3 404
Omsättningstillgångar 6 843 6 541 5 566 5 733 2 435 1 618 1 184 1 475 1 424 3 345
Tillgångar 6 843 6 541 6 496 6 931 5 949 5 565 5 590 6 004 6 343 6 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 006 5 967 5 334 5 300 5 004 4 906 4 742 4 728 4 653 4 622
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 254 0 0 0 0 36 437
Kortfristiga skulder 837 574 1 161 1 377 945 659 848 1 276 1 655 1 691
Skulder och eget kapital 6 843 6 541 6 496 6 931 5 949 5 565 5 590 6 004 6 343 6 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 511 663 704 670 670 799 1 094 968 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 175 138 203 142 142 231 175 287 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 1 958 1 329 2 712 3 792 4 425 3 866 4 211 4 542 6 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 3 3 3 4 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 319 438 904 1 264 1 475 967 842 757 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 229 267 302 292 273 259 266 230 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 846 -410 -1 334 -564 710 214 720 703 1 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -27,09% -51,55% -28,48% -14,31% 14,46% -8,19% -7,29% -27,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 12,93% -10,45% -22,19% -16,05% 4,19% -4,74% 2,17% 1,73% 15,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 88,31% -51,67% -56,71% -25,18% 5,27% -6,85% 3,09% 2,42% 16,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 99,27% 81,89% 88,72% 89,87% 85,92% 84,58% 87,01% 86,37% 90,12%
Rörelsekapital/omsättning - 622,86% 335,24% 160,62% 39,29% 21,67% 8,69% 4,73% -5,09% 26,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,77% 91,22% 82,11% 76,47% 84,11% 88,16% 84,83% 78,75% 73,36% 68,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 817,56% 1 139,55% 479,41% 416,34% 251,43% 231,87% 127,24% 105,41% 80,24% 193,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...