Visa allt om Stånga Rör Aktiebolag
Visa allt om Stånga Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 69 55 69 57 70 220 3 547 6 854 6 807 7 785
Övrig omsättning 250 241 273 295 240 194 143 6 5 8
Rörelseresultat (EBIT) -1 28 83 44 -30 33 -156 354 57 -439
Resultat efter finansnetto 1 32 96 41 -4 19 -172 340 23 -462
Årets resultat 21 27 42 22 -4 23 -92 198 18 -66
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 491 538 592 461 338 373 379 400 440 457
Omsättningstillgångar 328 399 313 398 536 695 738 2 105 1 716 2 176
Tillgångar 819 937 905 860 875 1 069 1 116 2 505 2 156 2 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 768 831 804 763 740 805 842 1 059 881 863
Obeskattade reserver 27 53 56 14 0 0 0 80 5 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 44 13 63 113 163 213 263
Kortfristiga skulder 24 52 45 40 121 202 162 1 204 1 058 1 509
Skulder och eget kapital 819 937 905 860 875 1 069 1 116 2 505 2 156 2 634
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 37 - 27 71 288 392 447 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 47 0 35 17 14 406 740 783 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 4 6 8 12 351 585 597 661
Utdelning till aktieägare 0 84 0 0 0 60 60 125 20 0
Omsättning 319 296 342 352 310 414 3 690 6 860 6 812 7 793
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 3 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 69 55 69 57 70 220 1 182 1 371 1 361 1 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 45 53 20 41 36 94 357 362 372 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 81 125 71 5 68 -102 403 111 -382
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,45% -20,29% 21,05% -18,57% -68,18% -93,80% -48,25% 0,69% -12,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,12% 3,42% 10,61% 5,12% 0,23% 3,09% -13,98% 14,29% 2,97% -16,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,45% 58,18% 139,13% 77,19% 2,86% 15,00% -4,40% 5,22% 0,94% -5,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,75% 100,00% 97,10% 98,25% 98,57% 100,00% 45,76% 48,85% 44,34% 41,08%
Rörelsekapital/omsättning 440,58% 630,91% 388,41% 628,07% 592,86% 224,09% 16,24% 13,15% 9,67% 8,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,34% 93,10% 93,67% 89,99% 84,57% 75,30% 75,45% 44,63% 41,03% 32,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 366,67% 767,31% 695,56% 995,00% 442,98% 344,06% 455,56% 101,91% 85,63% 83,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...