Visa allt om A. B. Vindkraft Aktiebolag
Visa allt om A. B. Vindkraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 114 3 905 2 121 2 372 2 056 1 722 2 123 1 471 2 519 6 236
Övrig omsättning 42 51 80 84 76 124 160 152 213 122
Rörelseresultat (EBIT) 860 159 -90 -132 14 -738 -1 200 -196 795 1 065
Resultat efter finansnetto 864 145 -45 -91 32 -674 300 -295 1 069 1 246
Årets resultat 794 370 496 22 41 1 -3 3 1 335 720
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 293 5 786 6 285 6 331 5 831 6 298 5 884 6 348 3 091 2 474
Omsättningstillgångar 9 347 7 882 7 297 6 861 7 407 7 197 8 061 7 359 10 065 10 234
Tillgångar 14 640 13 668 13 582 13 192 13 237 13 495 13 945 13 706 13 155 12 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 270 10 476 10 106 9 610 9 625 9 729 9 848 9 972 10 088 8 848
Obeskattade reserver 1 954 2 109 2 439 3 122 3 246 3 275 3 422 3 133 2 126 2 935
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 416 1 083 1 036 460 366 491 675 602 941 924
Skulder och eget kapital 14 640 13 668 13 582 13 192 13 237 13 495 13 945 13 706 13 155 12 708
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 100 0 0 - 97 129 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 100 100 100 0 1 108 79 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 31 31 31 31 31 41 34 25 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 38 145 120 120 120 95
Omsättning 4 156 3 956 2 201 2 456 2 132 1 846 2 283 1 623 2 732 6 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 114 3 905 2 121 2 372 2 056 1 722 2 123 1 471 2 519 6 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 143 139 139 140 142 142 195 151 120 28
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 356 690 441 399 545 -213 -710 162 897 1 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,35% 84,11% -10,58% 15,37% 19,40% -18,89% 44,32% -41,60% -59,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,92% 1,21% -0,30% -0,69% 0,34% -4,94% 2,62% -1,23% 8,13% 9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,07% 4,25% -1,93% -3,84% 2,19% -38,73% 17,24% -11,42% 42,44% 20,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,09% 33,62% 40,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 192,78% 174,11% 295,19% 269,86% 342,46% 389,43% 347,90% 459,35% 362,21% 149,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,39% 88,68% 88,41% 91,31% 90,79% 89,98% 88,71% 89,60% 88,32% 86,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 590,96% 633,06% 600,00% 1 250,65% 1 707,38% 1 223,83% 1 030,37% 1 054,82% 972,05% 989,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...