Visa allt om Sollefteåtroll Fastighetsaktiebolag
Visa allt om Sollefteåtroll Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 643 588 644 611 614 635 702 685 588 659
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 -245 172 327 251 373 342 360 251 394
Resultat efter finansnetto 185 -242 180 328 250 373 341 361 252 396
Årets resultat 176 -142 198 171 129 344 543 251 202 354
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 508 2 604 2 701 2 798 2 900 2 988 3 094 3 198 3 284 3 374
Omsättningstillgångar 880 741 1 037 971 753 613 375 421 206 224
Tillgångar 3 388 3 346 3 738 3 769 3 653 3 601 3 469 3 619 3 490 3 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 232 3 213 3 505 3 458 3 431 3 429 3 205 2 782 2 621 2 720
Obeskattade reserver 0 0 100 175 78 2 101 501 501 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 51 3 3 3 3 0 2 201 200 0
Kortfristiga skulder 105 130 129 134 142 168 160 136 169 351
Skulder och eget kapital 3 388 3 346 3 738 3 769 3 653 3 601 3 469 3 619 3 490 3 599
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 48 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 104 408 168 48 48 48 48 0 48 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 25 99 40 10 10 10 10 10 10 9
Utdelning till aktieägare 159 156 156 150 143 128 120 120 90 300
Omsättning 643 588 644 611 614 635 702 685 588 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 643 294 215 611 614 635 702 685 588 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 132 254 69 62 58 58 58 58 58 57
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 280 -149 269 429 353 472 447 465 352 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,35% -8,70% 5,40% -0,49% -3,31% -9,54% 2,48% 16,50% -10,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,52% -7,20% 4,82% 8,73% 6,87% 10,36% 9,86% 9,98% 7,25% 11,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,08% -40,99% 27,95% 53,85% 40,88% 58,74% 48,72% 52,70% 43,03% 60,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,53% 103,91% 140,99% 136,99% 99,51% 70,08% 30,63% 41,61% 6,29% -19,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,40% 96,03% 95,85% 95,17% 95,50% 95,26% 94,54% 86,84% 85,44% 86,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 838,10% 570,00% 803,88% 724,63% 530,28% 364,88% 234,38% 309,56% 121,89% 63,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...