Visa allt om ROCKZONE Aktiebolag
Visa allt om ROCKZONE Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 751 5 177 5 702 6 343 6 601 6 764 7 087 8 308 9 889 10 981
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 -296 -511 -322 65 63 134 287 38 135
Resultat efter finansnetto 93 -338 -533 -548 61 28 131 284 37 125
Årets resultat 93 -338 -533 -548 44 20 97 209 26 90
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 38 53 75 107
Omsättningstillgångar 3 578 3 959 4 042 4 551 4 731 4 724 4 365 3 875 4 288 4 325
Tillgångar 3 578 3 959 4 042 4 551 4 731 4 724 4 403 3 928 4 363 4 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 169 166 199 347 403 483 586 377 351
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 316 3 790 3 875 4 351 4 384 4 321 3 920 3 342 3 986 4 081
Skulder och eget kapital 3 578 3 959 4 042 4 551 4 731 4 724 4 403 3 928 4 363 4 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 233 120 140 251 202 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 896 990 1 395 1 280 1 156 894 594 618 879 1 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 287 356 409 362 425 263 215 251 335 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 100 100 200 0 0
Omsättning 4 751 5 177 5 702 6 343 6 601 6 764 7 087 8 308 9 889 10 981
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 6 7 6 4 5 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 950 863 815 1 057 943 1 127 1 772 1 662 1 413 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 224 258 274 259 213 237 224 202 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 96 -296 -511 -322 65 101 149 309 70 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,23% -9,21% -10,11% -3,91% -2,41% -4,56% -14,70% -15,99% -9,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,68% -7,48% -12,64% -7,08% 1,42% 1,33% 3,04% 7,31% 0,87% 3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,02% -5,72% -8,96% -5,08% 1,01% 0,93% 1,89% 3,45% 0,38% 1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,76% 43,69% 47,51% 47,42% 52,04% 46,33% 44,57% 43,79% 38,15% 34,49%
Rörelsekapital/omsättning 5,51% 3,26% 2,93% 3,15% 5,26% 5,96% 6,28% 6,42% 3,05% 2,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,32% 4,27% 4,11% 4,37% 7,33% 8,53% 10,97% 14,92% 8,64% 7,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,72% 11,61% 12,23% 16,80% 23,36% 15,88% 10,82% 24,42% 29,55% 32,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...