Visa allt om Mälardrottningens Bygg & Fastighet AB
Visa allt om Mälardrottningens Bygg & Fastighet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 110 193 81 253 63 589 64 294 74 859 74 182 54 363 44 763 41 070 23 706
Övrig omsättning 108 81 93 81 195 199 18 40 37 134
Rörelseresultat (EBIT) 6 060 3 180 1 464 1 696 2 875 3 616 2 250 1 406 1 629 1 153
Resultat efter finansnetto 6 072 3 185 1 816 2 112 3 035 3 837 2 364 1 528 1 651 1 277
Årets resultat 3 743 2 087 1 334 1 360 1 791 2 057 1 343 776 767 657
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 270 536 734 2 950 2 948 2 913 2 169 1 697 1 284 1 230
Omsättningstillgångar 34 849 21 902 21 702 15 187 18 713 17 185 15 766 11 844 11 764 6 581
Tillgångar 40 119 22 437 22 436 18 137 21 661 20 098 17 934 13 541 13 048 7 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 440 6 873 6 781 7 547 7 384 6 791 5 154 4 021 3 519 3 004
Obeskattade reserver 6 134 4 913 4 443 4 369 4 052 3 488 2 591 2 106 1 699 1 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 546 10 651 11 212 6 221 10 226 9 820 10 190 7 415 7 831 3 587
Skulder och eget kapital 40 119 22 437 22 436 18 137 21 661 20 098 17 934 13 541 13 048 7 811
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 810 824 858 805 703
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 13 931 13 205 12 532 12 695 11 148 8 588 6 688 6 109 3 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 5 450 4 828 4 860 5 117 4 511 3 908 3 032 3 075 1 808
Utdelning till aktieägare 2 300 2 100 1 995 2 100 1 197 1 197 420 210 273 252
Omsättning 110 301 81 334 63 682 64 375 75 054 74 381 54 381 44 803 41 107 23 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 37 35 32 33 32 30 23 20 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 900 2 196 1 817 2 009 2 268 2 318 1 812 1 946 2 054 1 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 536 525 546 514 523 448 469 490 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 353 3 491 1 876 2 095 3 222 3 943 2 542 1 625 1 832 1 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,62% 27,78% -1,10% -14,11% 0,91% 36,46% 21,45% 8,99% 73,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,13% 14,20% 8,10% 11,67% 14,02% 19,10% 13,18% 11,29% 13,24% 16,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,51% 3,92% 2,86% 3,29% 4,06% 5,17% 4,35% 3,42% 4,21% 5,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,46% 35,02% 39,78% 38,54% 33,32% 34,94% 36,94% 35,00% 35,30% 38,61%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 13,85% 16,50% 13,95% 11,34% 9,93% 10,26% 9,89% 9,58% 12,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,46% 47,71% 45,67% 60,40% 47,88% 46,58% 39,39% 41,16% 36,34% 49,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,25% 176,37% 182,80% 244,12% 182,99% 175,00% 154,72% 159,73% 150,22% 182,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...