Visa allt om Blekinge Rot Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 99 283 211 021 159 345 103 453 155 835 130 828 128 285 132 993 63 525 95 035
Övrig omsättning 295 223 0 0 0 529 0 117 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 111 13 531 13 179 14 020 7 734 1 862 3 399 6 533 848 -313
Resultat efter finansnetto 4 195 13 689 13 266 14 055 7 800 1 896 3 532 6 471 800 237
Årets resultat 2 930 9 017 7 829 8 200 4 544 1 078 2 025 3 762 422 154
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 063 940 1 022 984 985 998 1 024 119 170 65
Omsättningstillgångar 30 649 89 863 82 407 52 285 45 205 45 812 40 917 37 591 33 006 22 663
Tillgångar 41 713 90 804 83 429 53 269 46 190 46 810 41 941 37 710 33 177 22 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 079 15 399 13 382 11 553 6 553 3 509 6 431 4 349 587 8 965
Obeskattade reserver 14 476 14 057 11 897 8 704 5 203 3 249 2 755 1 847 221 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 580 1 122 51 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 158 61 348 58 149 31 511 32 935 38 552 31 176 30 392 32 317 13 714
Skulder och eget kapital 41 713 90 804 83 429 53 269 46 190 46 810 41 941 37 710 33 177 22 729
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 1 253 1 264 1 336 1 405 1 337 0 - 0 0 1 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 20 221 24 783 16 597 13 521 16 172 17 695 15 826 14 406 10 148 11 389
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 528 9 954 7 410 6 024 6 957 6 243 5 741 5 557 4 109 4 934
Utdelning till aktieägare 2 000 7 250 7 000 6 000 3 200 1 500 4 000 0 0 8 800
Omsättning 99 578 211 244 159 345 103 453 155 835 131 357 128 285 133 110 63 525 95 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 52 36 35 39 38 35 34 25 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 158 4 058 4 426 2 956 3 996 3 443 3 665 3 912 2 541 3 066
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 715 727 618 655 663 650 617 600 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 224 13 613 13 257 14 086 7 822 1 929 3 460 6 584 887 -293
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,95% 32,43% 54,03% -33,61% 19,11% 1,98% -3,54% 109,36% -33,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,25% 15,09% 15,91% 26,44% 16,91% 4,09% 8,45% 17,59% 2,70% 1,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,31% 6,49% 8,33% 13,61% 5,01% 1,46% 2,76% 4,99% 1,41% 0,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,61%
Rörelsekapital/omsättning 14,60% 13,51% 15,22% 20,08% 7,87% 5,55% 7,59% 5,41% 1,08% 9,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,63% 29,03% 27,16% 34,43% 22,97% 12,91% 20,46% 15,35% 2,26% 39,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,68% 146,48% 141,72% 165,93% 137,26% 118,83% 131,25% 120,80% 99,42% 158,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!