Visa allt om Nordic Truckcenter AB
Visa allt om Nordic Truckcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 295 934 203 921 160 411 151 358 173 750 227 941 114 618 33 487 70 291 147 223
Övrig omsättning 4 952 6 792 4 999 5 057 5 427 5 823 8 854 5 616 3 492 2 306
Rörelseresultat (EBIT) 7 609 7 723 1 560 -2 281 7 795 7 489 11 033 2 861 3 848 7 138
Resultat efter finansnetto 7 114 7 067 161 -2 371 7 551 6 998 19 590 2 689 4 053 5 904
Årets resultat 1 1 807 -335 -1 330 5 471 5 077 17 663 2 050 3 230 4 737
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 127 5 775 6 123 7 587 6 975 7 901 8 523 12 259 12 315 13 095
Omsättningstillgångar 137 846 92 875 58 835 48 584 48 653 55 684 72 695 47 653 26 155 40 613
Tillgångar 142 973 98 649 64 959 56 172 55 628 63 584 81 218 59 912 38 470 53 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 106 24 030 17 434 12 580 20 111 22 003 34 658 18 092 17 177 17 622
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 363 1 469 1 759
Avsättningar (tkr) 0 0 0 100 100 100 382 2 019 2 201 2 474
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Kortfristiga skulder 111 866 74 619 47 524 43 491 35 417 41 481 46 177 38 438 17 622 31 253
Skulder och eget kapital 142 973 98 649 64 959 56 172 55 628 63 584 81 218 59 912 38 470 53 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 687 670 722 642 0 0 0 356 535 643
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 683 10 702 11 228 11 858 11 830 11 416 8 534 3 972 6 687 9 014
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 376 3 845 4 104 4 376 4 021 4 231 2 990 1 627 2 961 3 709
Utdelning till aktieägare 0 0 8 000 0 6 200 6 000 17 011 0 0 3 675
Omsättning 300 886 210 713 165 410 156 415 179 177 233 764 123 472 39 103 73 783 149 529
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 26 31 33 33 33 24 22 21 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 569 7 843 5 175 4 587 5 265 6 907 4 776 1 522 3 347 5 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 818 769 731 684 583 594 531 312 497 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 630 8 420 2 104 -1 776 8 339 8 255 11 524 3 418 4 723 8 467
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,12% 27,12% 5,98% -12,89% -23,77% 98,87% 242,28% - -52,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,41% 7,96% 2,69% -2,45% 15,38% 13,09% 25,46% 6,03% 13,77% 13,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,61% 3,85% 1,09% -0,91% 4,92% 3,65% 18,04% 10,79% 7,53% 4,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,00% 17,61% 19,88% 18,71% 19,19% 14,93% 22,28% 21,02% 18,89% 16,89%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 8,95% 7,05% 3,36% 7,62% 6,23% 23,14% 27,52% 12,14% 6,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,76% 24,36% 26,84% 22,40% 36,15% 34,60% 42,67% 31,87% 47,40% 35,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,40% 32,12% 49,89% 34,25% 49,21% 51,92% 72,70% 61,18% 55,78% 57,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...