Visa allt om Ambea AB ( publ )

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 13 312 000 12 635 000 11 478 000 11 083 000 11 040 000 6 076 000 5 816 000 5 334 000 4 347 400 4 163 200
Övrig omsättning 271 000 324 000 195 000 122 000 99 000 70 000 83 000 75 000 39 800 31 600
Rörelseresultat (EBIT) 981 000 843 000 598 000 717 000 525 000 429 000 402 000 301 000 235 200 111 800
Resultat efter finansnetto 565 000 482 000 297 000 457 000 276 000 391 000 288 000 172 000 206 000 4 300
Årets resultat 455 000 366 000 237 000 359 000 215 000 295 000 226 000 128 000 156 800 148 000
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 110 000 15 955 000 14 897 000 13 148 000 12 270 000 4 799 000 4 562 000 4 252 000 2 717 700 2 513 500
Omsättningstillgångar 1 783 000 1 920 000 1 777 000 1 570 000 1 540 000 993 000 1 005 000 1 166 000 723 100 625 000
Tillgångar 17 893 000 17 875 000 16 674 000 14 718 000 13 810 000 5 792 000 5 567 000 5 418 000 3 440 800 3 138 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 920 000 4 681 000 4 530 000 4 326 000 4 036 000 2 707 000 2 480 000 2 067 000 1 919 700 1 763 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 30 000 800 0
Avsättningar (tkr) 101 000 112 000 16 000 262 000 87 000 0 6 000 0 2 000 0
Långfristiga skulder 9 215 000 9 810 000 7 801 000 5 940 000 5 304 000 732 000 838 000 2 343 000 63 700 828 200
Kortfristiga skulder 3 657 000 3 272 000 4 327 000 4 190 000 4 384 000 2 353 000 2 243 000 978 000 1 454 600 546 800
Skulder och eget kapital 17 893 000 17 875 000 16 674 000 14 718 000 13 810 000 5 792 000 5 567 000 5 418 000 3 440 800 3 138 500
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 26 000 - 31 000 29 000 41 000 35 000 - - 26 500 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 470 000 0 6 437 000 6 116 000 5 814 000 2 941 000 2 892 000 2 730 000 2 263 400 2 261 300
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 146 000 0 1 893 000 1 849 000 1 873 000 1 147 000 1 083 000 1 054 000 893 300 861 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 583 000 12 959 000 11 673 000 11 205 000 11 139 000 6 146 000 5 899 000 5 409 000 4 387 200 4 194 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 663 14 437 14 292 13 794 13 214 7 435 8 445 7 892 6 885 7 230
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 908 875 803 803 835 817 689 676 631 576
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 623 574 578 594 557 478 484 465 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 278 000 2 044 000 1 650 000 1 613 000 1 370 000 564 000 512 000 403 000 314 600 195 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,36% 10,08% 3,56% 0,39% 81,70% 4,47% 9,04% 22,69% 4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,48% 4,72% 3,59% 4,88% 3,89% 7,44% 7,35% 5,67% 6,92% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,37% 6,67% 5,22% 6,48% 4,86% 7,09% 7,03% 5,76% 5,48% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,49% 96,35% 100,00% 100,00% 100,00% 96,87% 100,00% 96,08% 96,15%
Rörelsekapital/omsättning -14,08% -10,70% -22,22% -23,64% -25,76% -22,38% -21,29% 3,52% -16,83% 1,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,50% 26,19% 27,17% 29,39% 29,23% 46,74% 44,55% 38,15% 55,79% 56,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,76% 58,68% 41,07% 37,47% 35,13% 42,20% 44,81% 119,22% 49,68% 114,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 8 000 8 000 8 000 17 000 29 000 25 000 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -33 000 -23 000 -18 000 -15 000 -15 000 -18 000 -27 000 -36 000 -2 400 -4 800
Resultat efter finansnetto -103 000 -63 000 -37 000 -44 000 -74 000 -16 000 -58 000 -36 000 -2 400 -4 900
Årets resultat -11 000 35 000 25 000 40 000 98 000 -1 000 -1 000 0 -200 -300
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 810 000 7 694 000 7 215 000 7 215 000 7 213 000 4 164 000 4 129 000 1 935 000 1 929 900 1 929 900
Omsättningstillgångar 3 582 000 3 748 000 3 392 000 3 180 000 2 579 000 43 000 23 000 2 000 3 900 900
Tillgångar 11 392 000 11 442 000 10 607 000 10 394 000 9 792 000 4 207 000 4 152 000 1 937 000 1 933 800 1 930 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 811 000 2 981 000 3 234 000 3 316 000 3 274 000 2 053 000 2 125 000 1 936 000 1 930 500 1 930 800
Obeskattade reserver 85 000 77 000 61 000 50 000 33 000 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 460 000 2 405 000 1 003 000 814 000 965 000 713 000 659 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 036 000 5 979 000 6 309 000 6 214 000 5 520 000 1 441 000 1 368 000 1 000 3 300 0
Skulder och eget kapital 11 392 000 11 442 000 10 607 000 10 394 000 9 792 000 4 207 000 4 152 000 1 937 000 1 933 800 1 930 800
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 11 419 9 000 - - - - 9 000 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 7 000 7 000 8 000 17 000 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 8 000 5 000 0 0 -
Utdelning till aktieägare 131 827 113 355 108 811 108 000 0 74 000 68 000 0 0 0
Omsättning 0 8 000 8 000 8 000 17 000 29 000 25 000 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 4 2 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 8 000 - 8 000 17 000 7 250 12 500 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 000 16 000 - 14 000 16 000 6 250 6 000 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -33 000 -23 000 -18 000 -15 000 -15 000 -18 000 -27 000 -36 000 -2 400 -4 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 0,00% 0,00% -52,94% -41,38% 16,00% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,57% 0,23% -0,14% -0,15% -0,38% -0,65% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 812,50% 300,00% -187,50% -88,24% -55,17% -108,00% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning - -27 887,50% -36 462,50% -37 925,00% -17 300,00% -4 820,69% -5 380,00% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,26% 26,58% 30,94% 32,28% 33,70% 48,80% 51,18% 99,95% 99,83% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,91% 62,69% 53,76% 51,17% 46,72% 2,98% 1,68% 200,00% 118,18% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!