Visa allt om ÖJA Bygg o Isolering Aktiebolag
Visa allt om ÖJA Bygg o Isolering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 973 721 1 458 1 553 1 942 1 819 1 793 1 358 1 005 925
Övrig omsättning 40 - 48 - 12 - 36 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 347 16 301 -72 102 16 117 -14 58 186
Resultat efter finansnetto 348 14 300 -75 100 14 115 -20 52 184
Årets resultat 271 13 169 3 52 14 52 1 28 102
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 61 88 34 64 69 97 89 78 105
Omsättningstillgångar 670 473 1 083 635 868 734 803 701 579 749
Tillgångar 710 534 1 171 669 932 802 900 791 657 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 369 455 387 533 482 468 416 443 440
Obeskattade reserver 112 115 120 40 120 95 101 57 81 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 51 595 243 279 226 328 318 132 342
Skulder och eget kapital 710 534 1 171 669 932 802 900 791 657 853
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 218 463 522 219 258 157 244 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - 200 - - - 50 50 - 60
Löner till övriga anställda 129 0 0 0 0 235 253 117 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 72 38 100 201 212 201 215 138 114 110
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 150 0 0 0 28 24
Omsättning 1 013 721 1 506 1 553 1 954 1 819 1 829 1 358 1 005 925
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 721 1 458 777 971 910 1 793 1 358 1 005 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 40 326 338 371 331 732 416 363 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 368 43 328 -42 131 44 149 17 85 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,95% -50,55% -6,12% -20,03% 6,76% 1,45% 32,03% 35,12% 8,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,01% 3,00% 25,70% -10,76% 10,94% 2,00% 13,00% -1,64% 8,98% 21,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,77% 2,22% 20,64% -4,64% 5,25% 0,88% 6,53% -0,96% 5,87% 20,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,20% 54,92% 59,33% 62,52% 60,97% 58,55% 63,64% 59,35% 66,37% 65,19%
Rörelsekapital/omsättning 62,90% 58,53% 33,47% 25,24% 30,33% 27,93% 26,49% 28,20% 44,48% 44,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,36% 85,90% 46,85% 62,25% 66,68% 68,83% 60,27% 57,78% 76,30% 57,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 079,31% 919,61% 179,16% 259,26% 300,00% 310,18% 232,62% 204,40% 326,52% 178,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...