Visa allt om ISG Systems Aktiebolag
Visa allt om ISG Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Nettoomsättning 40 732 51 158 50 748 57 382 36 988 20 623 19 715 17 868 26 357 34 109
Övrig omsättning 51 89 64 280 374 159 297 227 - 20
Rörelseresultat (EBIT) 4 105 8 622 7 200 11 005 6 410 1 013 1 855 707 4 004 4 206
Resultat efter finansnetto 4 047 8 516 7 148 10 903 6 299 928 1 749 552 3 681 3 539
Årets resultat 3 128 6 612 5 548 8 471 3 453 670 961 407 2 659 2 556
Balansräkningar (tkr)
2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 179 3 936 3 789 2 887 3 013 2 644 3 201 4 218 5 140 6 090
Omsättningstillgångar 13 676 19 988 17 860 22 015 23 818 11 275 6 110 9 462 18 552 15 004
Tillgångar 17 855 23 924 21 649 24 902 26 831 13 919 9 311 13 680 23 692 21 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 942 8 814 9 202 14 654 9 183 6 730 6 060 5 099 5 061 7 994
Obeskattade reserver 2 043 2 047 2 053 2 056 2 064 475 471 30 34 53
Avsättningar (tkr) 2 795 1 822 1 656 490 305 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 745 0 647 1 647 1 647 2 647
Kortfristiga skulder 8 075 11 241 8 738 7 702 11 534 6 714 2 133 6 904 16 950 10 400
Skulder och eget kapital 17 855 23 924 21 649 24 902 26 831 13 919 9 311 13 680 23 692 21 094
Löner & utdelning (tkr)
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
Löner till styrelse & VD - 1 031 1 041 1 031 1 000 773 776 657 647 750
Varav tantiem till styrelse & VD - 135 - 238 - - 50 - - 99
Löner till övriga anställda - 7 648 7 349 6 248 4 668 3 604 3 082 2 993 3 072 2 891
Varav resultatlön till övriga anställda - 439 - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 3 042 3 625 3 399 2 474 1 956 1 731 1 639 1 520 1 408
Utdelning till aktieägare 3 000 7 000 7 000 11 000 3 000 1 000 0 0 0 3 000
Omsättning 40 783 51 247 50 812 57 662 37 362 20 782 20 012 18 095 26 357 34 129
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 16 14 11 10 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 715 3 197 3 172 4 099 3 363 2 062 2 191 1 985 2 929 3 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 733 751 763 740 633 621 588 582 561
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 769 9 104 7 585 11 398 6 691 2 194 2 941 1 794 5 097 5 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,38% 0,81% -11,56% 55,14% 79,35% 4,61% 10,34% -32,21% -22,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,99% 36,04% 33,32% 44,37% 23,89% 7,28% 19,94% 5,18% 16,91% 19,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,08% 16,86% 14,22% 19,25% 17,33% 4,91% 9,42% 3,97% 15,20% 12,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,37% 36,09% 31,99% 36,52% 37,79% 32,58% 33,31% 35,11% 37,62% 29,78%
Rörelsekapital/omsättning 13,75% 17,10% 17,98% 24,94% 33,21% 22,12% 20,17% 14,32% 6,08% 13,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,60% 43,52% 49,90% 65,29% 39,89% 50,87% 68,81% 37,44% 21,46% 38,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,37% 154,42% 181,47% 243,50% 198,66% 150,16% 223,96% 109,17% 96,09% 121,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...