Visa allt om Arlövs Blomsterhandel Aktiebolag
Visa allt om Arlövs Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 074 1 873 1 867 1 890 2 261 2 248 2 306 2 503 2 669 2 663
Övrig omsättning 29 - - 15 34 - 7 107 140 68
Rörelseresultat (EBIT) 63 27 -60 -66 -58 -54 0 35 63 -3
Resultat efter finansnetto 61 24 -63 -61 -13 -55 -7 35 61 -17
Årets resultat 61 24 -63 -61 -13 -55 -7 28 61 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 14 42 49 21 21 24
Omsättningstillgångar 217 184 250 268 283 257 332 390 421 329
Tillgångar 217 184 250 270 297 298 380 410 441 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 13 -11 52 113 126 200 208 199 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 36 21 40 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 136 241 178 184 172 180 203 242 216
Skulder och eget kapital 217 184 250 270 297 298 380 410 441 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 398 490 480 464 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 418 396 403 474 530 94 35 155 213 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 142 130 152 169 203 173 199 227 248 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Omsättning 2 103 1 873 1 867 1 905 2 295 2 248 2 313 2 610 2 809 2 731
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 037 937 934 945 1 131 749 1 153 834 890 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 270 285 327 373 225 367 282 312 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 27 -58 -64 -51 -47 7 35 67 1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,73% 0,32% -1,22% -16,41% 0,58% -2,52% -7,87% -6,22% 0,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,03% 14,67% -23,60% -21,11% -4,04% -17,79% 0,00% 9,02% 15,65% -0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,04% 1,44% -3,16% -3,02% -0,53% -2,36% 0,00% 1,48% 2,59% -0,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,95% 49,76% 47,40% 50,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,24% 2,56% 0,48% 4,76% 4,38% 3,78% 6,59% 7,47% 6,71% 4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,10% 7,07% -4,40% 19,26% 38,05% 42,28% 52,63% 50,73% 45,12% 38,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,97% 88,97% 75,52% 122,47% 115,22% 121,51% 161,11% 172,91% 156,61% 136,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...