Visa allt om G. Anderssons Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 60 001 43 625 38 913 39 275 35 507 34 047 27 882 29 250 30 769 26 946
Övrig omsättning 103 1 44 - - - 124 373 730 137
Rörelseresultat (EBIT) 6 519 2 769 683 1 821 370 439 256 -17 266 491
Resultat efter finansnetto 6 378 2 609 557 1 674 124 133 -39 -477 114 405
Årets resultat 3 609 1 429 311 1 036 306 221 40 30 202 221
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 593 7 012 7 201 7 775 8 338 8 527 9 141 9 011 8 089 3 008
Omsättningstillgångar 23 366 18 355 15 419 13 599 12 909 11 873 11 087 11 354 11 598 12 069
Tillgångar 29 958 25 367 22 620 21 374 21 247 20 400 20 227 20 365 19 688 15 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 433 9 824 8 395 8 084 7 048 6 742 6 522 6 482 6 451 6 249
Obeskattade reserver 3 403 1 720 985 830 489 753 921 1 021 1 548 1 717
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 403 5 853 6 398 6 753 7 635 7 465 8 146 8 515 7 936 2 994
Kortfristiga skulder 8 720 7 971 6 842 5 708 6 075 5 440 4 639 4 348 3 752 4 116
Skulder och eget kapital 29 958 25 367 22 620 21 374 21 247 20 400 20 227 20 365 19 688 15 077
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 766 739
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 8 848 8 027 7 053 6 074 6 903 4 894 4 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 467 2 912 2 584 2 116 2 471 2 065 1 999
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 104 43 626 38 957 39 275 35 507 34 047 28 006 29 623 31 499 27 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 29 29 29 29 26 22 25 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 818 1 504 1 342 1 354 1 224 1 310 1 267 1 170 1 282 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 500 512 456 425 389 390 380 327 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 137 3 368 1 364 2 487 1 028 1 094 875 383 595 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,54% 12,11% -0,92% 10,61% 4,29% 22,11% -4,68% -4,94% 14,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,76% 10,92% 3,02% 8,52% 1,74% 2,15% 1,58% -0,08% 1,36% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,86% 6,35% 1,76% 4,64% 1,04% 1,29% 1,14% -0,06% 0,87% 1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,48% 57,92% 60,21% 59,33% 56,56% 52,28% 54,42% 49,02% 41,88% 46,63%
Rörelsekapital/omsättning 24,41% 23,80% 22,04% 20,09% 19,25% 18,89% 23,13% 23,95% 25,50% 29,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,36% 44,02% 40,51% 40,85% 34,97% 35,93% 35,60% 35,52% 38,56% 49,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,09% 131,35% 114,03% 125,63% 111,75% 103,75% 90,32% 107,54% 129,24% 125,32%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...