Visa allt om Täll Consulting AB
Visa allt om Täll Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 42 1 330 4 125 4 676 5 155 5 126 4 981 4 881 4 539
Övrig omsättning 38 - 930 - 2 18 177 71 470 311
Rörelseresultat (EBIT) -117 -208 -364 552 565 376 171 83 58 -21
Resultat efter finansnetto -116 -206 -339 542 547 350 142 37 16 -50
Årets resultat -116 -166 -4 281 282 182 90 29 16 -50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 965 2 093 2 041 2 359 2 391 2 233 2 338
Omsättningstillgångar 1 169 1 472 2 342 1 605 1 778 1 826 1 673 1 535 1 743 2 107
Tillgångar 1 169 1 472 2 342 3 570 3 871 3 866 4 032 3 926 3 976 4 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 432 1 983 2 307 2 426 2 645 2 463 2 373 2 344 2 328
Obeskattade reserver 0 0 40 388 242 94 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 103 244 464 562 564 707
Kortfristiga skulder 13 40 320 874 1 100 885 1 106 991 1 068 1 409
Skulder och eget kapital 1 169 1 472 2 342 3 570 3 871 3 866 4 032 3 926 3 976 4 445
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 600 600 516 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 120 1 069 720 754 263 262 250 465 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 41 856 495 608 572 571 543 652 601
Utdelning till aktieägare 163 160 385 165 400 500 0 0 0 0
Omsättning 38 42 2 260 4 125 4 678 5 173 5 303 5 052 5 351 4 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 42 665 2 063 2 338 1 718 1 709 1 660 1 220 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 97 129 975 627 690 484 485 446 437 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -117 -208 -364 733 760 716 579 486 438 432
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -96,84% -67,76% -11,78% -9,29% 0,57% 2,91% 2,05% 7,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -13,99% -14,39% 15,46% 14,65% 9,73% 4,24% 2,29% 1,79% -0,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -490,48% -25,34% 13,38% 12,13% 7,29% 3,34% 1,81% 1,45% -0,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 3 409,52% 152,03% 17,72% 14,50% 18,25% 11,06% 10,92% 13,83% 15,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,97% 97,28% 86,00% 72,63% 67,28% 70,21% 61,09% 60,44% 58,95% 52,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 992,31% 3 680,00% 731,88% 148,86% 138,00% 182,49% 127,85% 133,00% 143,16% 138,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...