Visa allt om Göran & Anders System Aktiebolag
Visa allt om Göran & Anders System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 029 7 270 7 878 7 628 7 417 9 759 8 484 8 484 8 036 7 000
Övrig omsättning 95 168 101 100 168 42 30 - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 496 360 355 594 293 239 294 464 375 156
Resultat efter finansnetto 496 360 252 481 202 182 217 395 454 220
Årets resultat 439 274 181 232 183 154 110 155 229 110
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 107 359 1 118 1 063 1 056 1 486 16
Omsättningstillgångar 2 958 2 246 2 232 2 079 1 812 1 610 2 545 1 686 1 439 2 488
Tillgångar 2 958 2 246 2 232 2 186 2 171 2 728 3 609 2 743 2 924 2 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 866 627 453 472 530 847 893 1 083 1 127 958
Obeskattade reserver 395 474 479 501 390 480 541 496 366 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8
Kortfristiga skulder 1 697 1 145 1 300 1 213 1 251 1 401 2 176 1 163 1 387 1 293
Skulder och eget kapital 2 958 2 246 2 232 2 186 2 171 2 728 3 609 2 743 2 924 2 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 965 890 885 783 819
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 72 - - - -
Löner till övriga anställda 2 571 2 375 2 450 2 369 2 297 1 914 1 748 1 776 1 569 1 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 913 839 876 859 849 1 046 994 1 031 901 1 026
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 100 0 200 300 200 60
Omsättning 9 124 7 438 7 979 7 728 7 585 9 801 8 514 8 484 8 050 7 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 806 1 454 1 576 1 526 1 483 1 627 1 414 1 212 1 339 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 681 709 694 662 694 640 565 576 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 496 360 362 601 332 280 337 502 413 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,20% -7,72% 3,28% 2,84% -24,00% 15,03% 0,00% 5,57% 14,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,77% 16,03% 15,91% 27,22% 14,00% 8,76% 8,15% 16,92% 15,77% 8,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,49% 4,95% 4,51% 7,80% 4,10% 2,45% 3,47% 5,47% 5,74% 3,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,89% 67,15% 64,81% 65,33% 62,60% 58,24% 63,08% 66,77% 61,91% 62,96%
Rörelsekapital/omsättning 13,97% 15,14% 11,83% 11,35% 7,56% 2,14% 4,35% 6,16% 0,65% 17,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,69% 44,38% 37,03% 38,48% 37,65% 44,02% 35,79% 52,50% 47,56% 45,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,05% 185,85% 162,77% 160,59% 139,57% 112,56% 115,12% 142,39% 101,80% 190,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...