Visa allt om Market Partner MT AB
Visa allt om Market Partner MT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 273 1 799 1 132 1 781 2 324 5 953 7 336 6 523 12 226 11 304
Övrig omsättning 12 91 5 312 75 688 - 290 - 39
Rörelseresultat (EBIT) -166 269 -263 165 -661 -410 84 -448 1 622 608
Resultat efter finansnetto -222 337 -226 934 -720 -461 123 -457 1 221 603
Årets resultat -164 210 -164 824 2 0 83 -1 457 339
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 0 0 0 3 014 3 753 2 621 2 554 2 993 3 391
Omsättningstillgångar 2 791 3 631 3 376 3 966 2 363 2 682 3 837 3 522 4 500 3 722
Tillgångar 3 257 3 631 3 376 3 966 5 377 6 435 6 458 6 076 7 493 7 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 070 3 384 3 300 3 764 3 390 3 388 3 388 3 305 3 506 3 049
Obeskattade reserver 0 76 0 62 0 734 1 207 1 207 1 736 1 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 724 1 924 703 703 776 1 488
Kortfristiga skulder 186 171 77 141 263 389 1 161 862 1 476 1 339
Skulder och eget kapital 3 257 3 631 3 376 3 966 5 377 6 435 6 458 6 076 7 493 7 113
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 60 - 0 220 143 223 332 331 672 632
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 125 219 0 90 295 297 343 1 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 51 46 100 93 79 219 260 406 548 318
Utdelning till aktieägare 125 150 125 300 450 0 0 0 200 0
Omsättning 1 285 1 890 1 137 2 093 2 399 6 641 7 336 6 813 12 226 11 343
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 273 1 799 1 132 1 781 1 162 2 977 3 668 3 262 6 113 5 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 189 245 380 383 209 436 511 665 777 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 269 -259 168 78 535 517 -10 2 055 1 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,24% 58,92% -36,44% -23,36% -60,96% -18,85% 12,46% -46,65% 8,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,89% 11,87% -6,69% 23,58% -11,77% -6,31% 2,04% -6,45% 21,65% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,28% 23,96% -19,96% 52,50% -27,24% -6,82% 1,80% -6,01% 13,27% 6,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,40% 36,80% 38,07% 37,11% 36,96% 26,59% 32,31% 29,99% 37,01% 29,75%
Rörelsekapital/omsättning 204,63% 192,33% 291,43% 214,77% 90,36% 38,52% 36,48% 40,78% 24,73% 21,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,26% 94,83% 97,75% 96,06% 63,05% 61,06% 66,24% 68,70% 63,47% 55,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 500,54% 2 097,66% 4 384,42% 2 812,77% 898,48% 689,46% 325,58% 400,81% 300,88% 273,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...