Visa allt om Måleri Aktiebolag L Åkerlund

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 11 033 11 758 14 440 17 368 14 462 12 589 11 366 15 541 16 308 19 019
Övrig omsättning 49 - - 64 112 267 - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -250 1 402 959 2 308 1 861 291 -336 1 692 1 077 2 443
Resultat efter finansnetto -249 1 423 964 2 310 1 868 292 -312 1 718 1 116 2 451
Årets resultat -249 1 490 839 1 773 1 427 170 -212 1 317 877 1 811
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 19 24 7 15 29 53 85 80 116
Omsättningstillgångar 3 431 5 409 5 904 6 483 5 200 4 769 4 477 5 455 6 073 7 093
Tillgångar 3 444 5 428 5 928 6 489 5 215 4 799 4 530 5 540 6 153 7 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 555 3 804 3 564 3 725 2 952 2 324 2 155 3 066 2 749 2 997
Obeskattade reserver 0 0 0 500 500 500 500 600 708 802
Avsättningar (tkr) 0 0 0 180 180 180 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 889 1 624 2 364 2 084 1 583 1 793 1 876 1 873 2 695 3 410
Skulder och eget kapital 3 444 5 428 5 928 6 489 5 215 4 799 4 530 5 540 6 153 7 210
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 3 404 3 666 4 795 5 272 6 198 5 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 703 1 537 2 139 2 354 2 684 2 801
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 250 0 1 000 400 0 700 500 1 000
Omsättning 11 082 11 758 14 440 17 432 14 574 12 856 11 366 15 543 16 308 19 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 8 9 11 12 16 18 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 207 1 680 1 805 1 930 1 315 1 049 710 863 815 951
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 425 417 461 477 453 442 430 451 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -244 1 408 970 2 317 1 875 315 -310 1 728 1 141 2 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,17% -18,57% -16,86% 20,09% 14,88% 10,76% -26,86% -4,70% -14,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,23% 26,23% 16,26% 35,60% 35,82% 6,08% -6,91% 31,01% 18,14% 33,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,26% 12,11% 6,68% 13,30% 12,92% 2,32% -2,75% 11,05% 6,84% 12,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,69% 47,01% 38,41% 43,90% 57,81% 66,92% 70,58% 69,24% 69,36% 65,33%
Rörelsekapital/omsättning 23,04% 32,19% 24,52% 25,33% 25,01% 23,64% 22,88% 23,05% 20,71% 19,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,19% 70,08% 60,12% 63,42% 64,08% 56,55% 56,18% 63,32% 53,16% 49,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 385,94% 333,07% 249,75% 311,08% 328,49% 265,98% 238,65% 291,24% 225,34% 208,01%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...