Visa allt om I Olsson Försäljning Aktiebolag
Visa allt om I Olsson Försäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 230 15 097 14 651 14 257 14 613 15 226 12 775 13 768 19 404 19 729
Övrig omsättning 52 21 - 1 8 12 12 9 - 3
Rörelseresultat (EBIT) -12 -219 -122 -51 52 824 128 -335 36 569
Resultat efter finansnetto 5 -233 -95 282 688 1 175 582 -215 90 555
Årets resultat 8 11 29 155 386 598 321 -215 29 363
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 045 1 283 1 313 1 248 902 975 860 562 732 702
Omsättningstillgångar 6 018 4 390 5 317 4 846 5 757 6 424 4 549 4 018 5 683 5 806
Tillgångar 7 063 5 673 6 630 6 094 6 659 7 399 5 409 4 580 6 415 6 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 260 3 253 3 241 3 262 3 207 3 122 2 624 2 303 2 518 2 588
Obeskattade reserver 90 140 450 620 591 440 140 0 0 12
Avsättningar (tkr) 537 501 374 308 251 296 213 186 158 132
Långfristiga skulder 185 235 285 335 367 367 420 225 275 325
Kortfristiga skulder 2 990 1 545 2 279 1 568 2 243 3 175 2 012 1 867 3 464 3 450
Skulder och eget kapital 7 063 5 673 6 630 6 094 6 659 7 399 5 409 4 580 6 415 6 508
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 590 797 1 029 1 062
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 459 1 439 1 363 1 176 995 244 283 197 199
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 750 793 834 794 649 499 859 595 595
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 50 100 300 100 0 0 100
Omsättning 15 282 15 118 14 651 14 258 14 621 15 238 12 787 13 777 19 404 19 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 615 5 032 4 884 4 752 4 871 5 075 4 258 4 589 4 851 4 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 189 798 758 749 674 567 467 676 485 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 -160 -77 -20 80 841 158 -299 80 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,88% 3,04% 2,76% -2,44% -4,03% 19,19% -7,21% -29,05% -1,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,24% -3,84% -1,00% 5,27% 10,84% 16,37% 11,43% -3,71% 1,96% 10,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,11% -1,44% -0,45% 2,25% 4,94% 7,95% 4,84% -1,23% 0,65% 3,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,72% 21,81% 23,16% 27,27% 23,65% 24,14% 21,53% 20,64% 17,59% 20,10%
Rörelsekapital/omsättning 19,88% 18,84% 20,74% 22,99% 24,05% 21,34% 19,86% 15,62% 11,44% 11,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,15% 59,27% 54,18% 61,46% 54,70% 46,58% 50,42% 50,28% 39,25% 39,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,20% 141,04% 126,55% 172,07% 149,40% 132,31% 138,72% 103,48% 80,05% 98,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...