Visa allt om Söders Bok- och Pappershandel i Bålsta Aktiebolag
Visa allt om Söders Bok- och Pappershandel i Bålsta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Nettoomsättning 2 047 3 960 3 887 3 963 3 844 3 353 2 993 2 943 2 474 2 615
Övrig omsättning 27 47 - - - - - - 33 62
Rörelseresultat (EBIT) -366 -548 14 -100 334 223 197 183 35 -61
Resultat efter finansnetto -377 -552 8 -116 307 188 175 154 0 -112
Årets resultat -377 -517 5 -1 187 117 114 85 0 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 49 5 185 198 233 246 19 21 29
Omsättningstillgångar 801 945 1 106 1 128 1 260 1 011 990 1 060 741 1 224
Tillgångar 841 994 1 111 1 313 1 458 1 244 1 236 1 079 762 1 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 250 284 450 450 337 275 211 126 126
Obeskattade reserver 0 0 35 35 154 102 74 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 469 0 319 416 355 302 467 414 262 678
Kortfristiga skulder 318 744 473 412 499 503 420 416 374 449
Skulder och eget kapital 841 994 1 111 1 313 1 458 1 244 1 236 1 079 762 1 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 274 265 102 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 520 1 029 707 700 652 624 296 342 231 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 197 337 231 224 173 141 137 176 101 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 074 4 007 3 887 3 963 3 844 3 353 2 993 2 943 2 507 2 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 047 1 320 1 296 1 321 1 281 1 118 998 981 1 237 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 455 315 313 279 254 238 256 218 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -356 -542 22 -90 344 236 208 191 43 -43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,31% 1,88% -1,92% 3,10% 14,64% 12,03% 1,70% 18,96% -5,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -43,52% -54,63% 1,62% -7,31% 22,91% 17,93% 16,18% 16,96% 4,72% -4,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,88% -13,71% 0,46% -2,42% 8,69% 6,65% 6,68% 6,22% 1,46% -2,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,67% 46,72% 48,52% 43,88% 49,48% 44,44% 47,08% 47,71% 36,46% 38,32%
Rörelsekapital/omsättning 23,60% 5,08% 16,29% 18,07% 19,80% 15,15% 19,04% 21,88% 14,83% 29,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,30% 25,15% 28,02% 36,24% 38,65% 33,13% 26,66% 22,02% 16,54% 10,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,58% 15,46% 47,57% 35,92% 34,27% 23,26% 18,57% 47,60% 33,42% 58,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...