Visa allt om M. Tenhunnen Trading Aktiebolag
Visa allt om M. Tenhunnen Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 876 4 441 5 922 5 315 3 616 6 266 5 372 5 901 8 290 5 898
Övrig omsättning - - - - 18 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 767 229 743 805 -61 320 430 505 1 090 535
Resultat efter finansnetto 765 227 737 800 -69 315 424 505 1 092 532
Årets resultat 586 176 574 500 -69 229 308 359 788 385
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 9 14 24 22 48 75 75
Omsättningstillgångar 1 529 904 1 236 1 079 802 1 221 1 443 1 277 2 034 1 204
Tillgångar 1 529 904 1 241 1 088 816 1 245 1 465 1 325 2 109 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 793 356 680 606 407 775 971 963 1 104 616
Obeskattade reserver 162 162 162 162 0 0 0 2 2 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 574 385 398 320 409 470 494 360 1 002 655
Skulder och eget kapital 1 529 904 1 241 1 088 816 1 245 1 465 1 325 2 109 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 621 621 619 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 598 1 861 1 523 1 353 2 128 908 1 106 1 363 1 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 460 477 361 371 782 579 574 740 641
Utdelning till aktieägare 400 150 500 500 0 300 300 300 500 300
Omsättning 5 876 4 441 5 922 5 315 3 634 6 266 5 372 5 901 8 290 5 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 6 6 6 6 5 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 979 888 987 886 603 1 044 1 074 843 1 036 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 424 400 327 288 490 444 355 373 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 767 233 747 809 -50 339 456 531 1 116 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,31% -25,01% 11,42% 46,99% -42,29% 16,64% -8,96% -28,82% 40,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,23% 25,33% 59,87% 74,08% -7,35% 25,86% 29,35% 38,26% 52,11% 41,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,07% 5,16% 12,55% 15,16% -1,66% 5,14% 8,00% 8,59% 13,26% 9,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,07% 72,30% 66,26% 65,44% 65,93% 64,12% 61,34% 61,87% 59,46% 65,87%
Rörelsekapital/omsättning 16,25% 11,69% 14,15% 14,28% 10,87% 11,99% 17,67% 15,54% 12,45% 9,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,13% 53,36% 64,98% 67,31% 49,88% 62,25% 66,28% 72,79% 52,42% 48,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,10% 221,04% 296,73% 319,06% 185,33% 249,79% 283,00% 342,78% 199,50% 179,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...