Visa allt om Hotel Sign Aktiebolag
Visa allt om Hotel Sign Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 365 259 351 488 340 272 325 125 318 149 331 935 311 693 281 048 265 223 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 821 64 293 62 275 59 644 55 915 57 936 39 686 30 514 14 265 -11 976
Resultat efter finansnetto 68 658 60 434 60 750 57 990 54 490 56 394 37 819 30 130 11 684 -12 269
Årets resultat -1 567 -271 -496 -444 38 294 41 200 28 806 21 758 4 988 -8 585
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 395 22 424 19 031 18 891 18 405 21 580 24 049 30 023 36 835 1 212
Omsättningstillgångar 90 717 81 450 86 587 80 610 74 557 82 353 64 776 44 704 23 857 19 262
Tillgångar 110 112 103 874 105 618 99 501 92 962 103 934 88 825 74 727 60 692 20 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 200 171 267 411 1 070 1 889 1 888 1 889 1 892
Obeskattade reserver 3 787 3 973 3 468 6 124 6 124 3 829 3 629 5 222 4 850 343
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 202 99 701 101 979 93 110 86 427 99 035 83 308 67 615 53 953 18 240
Skulder och eget kapital 110 112 103 874 105 618 99 501 92 962 103 934 88 825 74 727 60 692 20 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 622 699 958 889 964 1 209 1 006 1 068 928 787
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 64 365 58 995 56 976 53 400 41 092 41 817 38 916 40 361 40 084 5 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 608 22 859 21 386 18 812 14 970 16 018 15 015 13 833 16 304 537
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 365 259 351 488 340 272 325 125 318 149 331 935 311 693 281 048 265 223 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 199 167 155 136 134 139 113 114 104 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 835 2 105 2 195 2 391 2 374 2 388 2 758 2 465 2 550 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 567 590 649 641 635 763 722 864 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 564 67 728 65 136 62 585 61 707 63 815 47 037 37 776 20 121 -11 947
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,92% 3,30% 4,66% 2,19% -4,15% 6,49% 10,90% 5,97% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,71% 61,95% 59,25% 60,56% 61,05% 56,36% 44,83% 40,95% 23,62% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,91% 18,31% 18,39% 18,53% 17,84% 17,65% 12,78% 10,89% 5,41% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,59% 92,91% 92,79% 92,41% 92,61% 93,04% 92,57% 92,53% 92,09% -
Rörelsekapital/omsättning -4,24% -5,19% -4,52% -3,84% -3,73% -5,03% -5,95% -8,15% -11,35% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,79% 3,18% 2,72% 5,07% 5,30% 3,74% 5,14% 7,68% 8,87% 10,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,13% 80,08% 83,10% 84,66% 84,13% 81,30% 75,46% 63,57% 41,59% 105,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...