Visa allt om UCB Sweden Aktiebolag
Visa allt om UCB Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Nettoomsättning 24 303 24 657 26 169 25 445 28 500 32 438 28 248 20 793 52 568 44 133
Övrig omsättning 38 - 190 127 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 561 1 125 349 184 864 63 -930 6 862 5 456
Resultat efter finansnetto 13 563 1 192 323 185 705 139 -993 6 626 5 184
Årets resultat 16 494 2 167 884 122 674 139 -982 3 406 2 891
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 176 294 508 801 1 180 1 438 1 037 1 198 920
Omsättningstillgångar 15 717 16 585 15 924 14 354 13 447 15 283 12 436 13 886 23 639 21 906
Tillgångar 15 859 16 761 16 218 14 862 14 248 16 463 13 874 14 923 24 837 22 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 631 12 614 12 120 9 953 9 069 8 947 8 273 8 134 12 196 8 790
Obeskattade reserver 540 553 607 2 207 3 099 3 099 3 099 3 099 3 110 1 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 362
Kortfristiga skulder 2 688 3 594 3 491 2 702 2 080 4 417 2 502 3 690 9 531 8 428
Skulder och eget kapital 15 859 16 761 16 218 14 862 14 248 16 463 13 874 14 923 24 837 22 826
Löner & utdelning (tkr)
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
2007-11
Löner till styrelse & VD - - 0 0 745 815 834 781 776 787
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 100 0 - -
Löner till övriga anställda 2 167 2 252 2 415 2 290 1 822 2 068 1 515 1 038 1 946 1 586
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 45 - 0 - - - -
Sociala kostnader 879 967 963 855 1 143 1 285 1 025 1 121 1 225 1 033
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 341 24 657 26 359 25 572 28 500 32 438 28 248 20 793 52 568 44 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 7 5 5 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 051 4 110 4 362 4 241 4 071 4 634 5 650 4 159 7 510 7 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 547 568 569 551 582 669 598 679 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 680 1 339 641 664 1 343 478 -582 7 053 5 581
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,44% -5,78% 2,85% -10,72% -12,14% 14,83% 35,85% -60,45% 19,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,14% 3,52% 7,89% 2,87% 1,73% 5,42% 1,51% -6,00% 28,09% 24,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,09% 2,39% 4,89% 1,68% 0,86% 2,75% 0,74% -4,30% 13,27% 12,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,15% 26,06% 28,47% 28,72% 25,86% 27,21% 26,57% 28,10% 30,33% 28,97%
Rörelsekapital/omsättning 53,61% 52,69% 47,51% 45,79% 39,88% 33,50% 35,17% 49,04% 26,84% 30,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,30% 77,83% 77,65% 77,91% 79,68% 68,22% 76,09% 69,46% 58,12% 42,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,64% 302,67% 294,99% 366,47% 341,92% 116,62% 273,90% 121,36% 94,44% 134,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...