Visa allt om Strömsnäsbruk Traryd Service Aktiebolag
Visa allt om Strömsnäsbruk Traryd Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 81 281 534 613 1 127 1 221 2 525 1 963 662 12 526
Övrig omsättning 125 47 30 56 139 151 23 52 25 572
Rörelseresultat (EBIT) 21 27 -72 -46 5 5 16 152 -21 140
Resultat efter finansnetto 13 16 -87 -62 -14 -63 -42 153 6 207
Årets resultat 10 14 -11 0 0 46 0 79 58 65
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 274 358 443 530 261 838 900 423 188
Omsättningstillgångar 499 568 620 656 510 1 038 3 167 892 566 1 116
Tillgångar 665 842 979 1 099 1 040 1 298 4 005 1 793 989 1 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 437 423 434 433 559 513 562 573 615
Obeskattade reserver 0 0 0 76 140 156 284 339 300 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 140 180 219 0 901 421 0 0
Kortfristiga skulder 253 305 415 409 247 584 2 308 470 116 307
Skulder och eget kapital 665 842 979 1 099 1 040 1 298 4 005 1 793 989 1 304
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 106 0 275 355 263 72 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 21 148 0 490 49 247 169 4 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 12 58 49 186 119 175 220 77 357
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 90 100
Omsättning 206 328 564 669 1 266 1 372 2 548 2 015 687 13 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 81 281 534 613 376 611 1 263 982 662 3 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 33 214 158 240 226 395 329 158 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 111 13 40 88 142 242 333 40 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,17% -47,38% -12,89% -45,61% -7,70% -51,64% 28,63% 196,53% -94,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,31% 3,33% -7,35% -4,19% 0,58% 0,39% 0,75% 9,82% 0,71% 16,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,16% 9,96% -13,48% -7,50% 0,53% 0,41% 1,19% 8,97% 1,06% 1,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,49% 70,46% 55,43% 66,39% 95,92% 88,62% 93,19% 92,26% 98,94% 9,72%
Rörelsekapital/omsättning 303,70% 93,59% 38,39% 40,29% 23,34% 37,18% 34,02% 21,50% 67,98% 6,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,95% 51,90% 43,21% 44,59% 51,56% 51,92% 17,91% 44,96% 79,78% 68,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,72% 44,59% 46,02% 55,50% 32,79% 176,03% 17,85% 185,96% 470,69% 355,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...