Visa allt om Dubella Parfymeri Aktiebolag
Visa allt om Dubella Parfymeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 490 1 621 1 612 1 742 1 811 1 836 1 707 1 886 1 873 1 849
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - 83
Rörelseresultat (EBIT) -103 -94 46 -2 41 96 4 111 150 180
Resultat efter finansnetto -130 -123 8 -35 9 61 -30 72 118 146
Årets resultat -130 -91 4 2 5 33 1 40 62 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 0 0 3 5 7 10 1 1 1
Omsättningstillgångar 672 814 966 924 962 995 992 938 911 880
Tillgångar 672 815 967 927 967 1 003 1 002 938 912 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 250 341 337 335 330 297 296 263 201
Obeskattade reserver 0 0 32 32 71 71 56 90 73 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 309 256 315 300 259 309 287 304 344 308
Kortfristiga skulder 244 309 279 258 302 293 362 249 233 329
Skulder och eget kapital 672 815 967 927 967 1 003 1 002 938 912 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 251 244 180 235 234 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 60 60
Löner till övriga anställda - 591 531 529 273 304 300 301 294 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 114 128 121 523 116 163 183 185 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Omsättning 1 490 1 621 1 612 1 742 1 811 1 836 1 708 1 886 1 873 1 932
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 540 537 581 604 612 569 629 624 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 238 222 218 212 223 216 241 241 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -103 -94 48 0 43 99 8 111 150 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,08% 0,56% -7,46% -3,81% -1,36% 7,56% -9,49% 0,69% 1,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,33% -11,53% 4,76% -0,22% 4,34% 9,67% 0,40% 11,83% 16,45% 20,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,91% -5,80% 2,85% -0,11% 2,32% 5,28% 0,23% 5,89% 8,01% 9,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,68% 54,53% 60,67% 53,16% 53,34% 55,99% 53,95% 56,84% 59,37% 50,73%
Rörelsekapital/omsättning 28,72% 31,15% 42,62% 38,23% 36,44% 38,24% 36,91% 36,53% 36,20% 29,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,86% 30,67% 37,84% 39,05% 40,05% 38,12% 33,76% 38,63% 34,60% 26,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,52% 12,62% 7,89% 21,32% 18,54% 28,33% 20,99% 10,84% 9,87% 28,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...