Visa allt om Skadeservice Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 130 270 119 073 116 777 108 050 108 841 103 349 69 464 51 410 41 157 45 891
Övrig omsättning 1 281 724 291 263 1 315 988 78 154 886 253
Rörelseresultat (EBIT) -161 2 142 -322 548 635 8 890 10 498 2 514 -1 319 2 198
Resultat efter finansnetto -802 1 629 -979 -5 268 8 561 10 068 1 861 -1 891 1 668
Årets resultat -685 1 273 -828 -5 175 9 577 5 274 1 418 -1 891 1 572
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 561 8 985 9 053 11 102 12 497 10 431 6 605 5 894 5 882 4 958
Omsättningstillgångar 37 688 33 806 31 618 35 457 25 925 27 973 22 983 12 510 11 612 10 086
Tillgångar 46 249 42 791 40 671 46 559 38 422 38 404 29 588 18 404 17 493 15 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 103 11 788 10 515 11 343 11 348 15 173 6 795 2 194 776 2 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 740 450 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 793 1 172 1 629 2 994 3 751 1 479 2 074 1 982 1 768 407
Kortfristiga skulder 34 353 29 831 28 526 32 221 23 323 21 753 16 979 13 778 14 950 11 971
Skulder och eget kapital 46 249 42 791 40 671 46 559 38 422 38 404 29 588 18 404 17 493 15 044
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 1 925 1 421 1 809 1 886 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 120 31 093 27 886 24 432 - 21 996 15 532 14 803 11 636 13 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 190 12 038 11 917 9 756 - 8 053 5 294 4 569 3 744 4 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 000 1 200 0 0 0
Omsättning 131 551 119 797 117 068 108 313 110 156 104 337 69 542 51 564 42 043 46 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 116 102 103 76 80 77 57 54 46 51
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 123 1 167 1 134 1 422 1 361 1 342 1 219 952 895 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 446 424 485 443 410 384 368 373 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 143 4 468 1 897 2 824 2 215 10 337 11 609 3 662 -212 3 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,40% 1,97% 8,08% -0,73% 5,31% 48,78% 35,12% 24,91% -10,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,28% 5,04% -0,78% 1,19% 1,67% 23,15% 35,48% 13,68% -7,49% 14,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,10% 1,81% -0,27% 0,51% 0,59% 8,60% 15,11% 4,90% -3,18% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,90% 61,58% 57,83% 56,18% 50,35% 53,80% 66,77% 66,74% 64,36% 67,66%
Rörelsekapital/omsättning 2,56% 3,34% 2,65% 2,99% 2,39% 6,02% 8,64% -2,47% -8,11% -4,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,01% 27,55% 25,85% 24,36% 29,54% 39,51% 32,82% 13,83% 4,44% 17,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,03% 109,22% 108,00% 107,66% 109,00% 125,06% 133,82% 80,01% 74,88% 81,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!