Visa allt om Lidholms Rör och Värme Aktiebolag
Visa allt om Lidholms Rör och Värme Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 310 5 883 5 924 5 537 5 245 4 907 4 797 3 507 3 862 4 442
Övrig omsättning - - - - 68 - 55 - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 78 55 649 280 378 5 275 -69 86 2
Resultat efter finansnetto 79 49 643 273 375 3 270 -72 84 -10
Årets resultat 99 29 363 138 198 2 151 -21 43 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 699 727 754 410 284 24 36 52 60 114
Omsättningstillgångar 910 935 1 321 929 1 247 1 411 1 168 990 1 181 782
Tillgångar 1 609 1 661 2 075 1 339 1 531 1 436 1 204 1 042 1 240 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 625 796 632 694 496 694 542 563 520
Obeskattade reserver 342 397 397 229 154 55 65 0 52 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 112 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 631 632 883 477 683 884 445 499 625 346
Skulder och eget kapital 1 609 1 661 2 075 1 339 1 531 1 436 1 204 1 042 1 240 896
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 647 556 452 432 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 416 1 392 1 170 1 122 1 060 309 249 182 261 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 480 451 391 351 333 446 414 372 401 414
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 0 200 0 0 0
Omsättning 5 310 5 883 5 924 5 537 5 313 4 907 4 852 3 507 3 890 4 442
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 062 1 471 1 481 1 384 1 311 1 636 1 599 1 169 1 287 1 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 465 420 392 377 498 420 363 378 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 131 731 286 413 17 287 -18 129 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,74% -0,69% 6,99% 5,57% 6,89% 2,29% 36,78% -9,19% -13,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,97% 3,37% 31,33% 20,99% 24,82% 0,63% 22,84% -6,24% 7,42% 0,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,51% 0,95% 10,97% 5,07% 7,24% 0,18% 5,73% -1,85% 2,38% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,21% 50,30% 59,06% 53,04% 51,27% 46,85% 47,15% 51,58% 51,76% 47,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,25% 5,15% 7,39% 8,16% 10,75% 10,74% 15,07% 14,00% 14,40% 9,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,15% 56,27% 53,28% 59,80% 52,74% 37,36% 61,62% 52,02% 48,42% 60,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,59% 117,25% 129,90% 155,97% 157,69% 141,40% 223,37% 151,90% 170,08% 215,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...