Visa allt om Minab U. Karlsson Aktiebolag
Visa allt om Minab U. Karlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 10 969 6 083 10 121 9 077 9 015 6 586 4 904 4 227 10 180 6 967
Övrig omsättning 27 28 38 2 - 3 156 - 39 45
Rörelseresultat (EBIT) -208 439 -348 544 -444 385 -96 356 77 449
Resultat efter finansnetto -247 390 -377 506 -495 446 -68 393 92 450
Årets resultat -183 287 -241 277 1 342 53 250 154 337
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 81 15 28 41 62 47 61 102 120
Omsättningstillgångar 6 206 3 588 3 164 7 148 5 860 5 612 4 011 2 984 5 066 4 508
Tillgångar 6 382 3 668 3 179 7 176 5 902 5 674 4 058 3 044 5 168 4 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 100 2 483 2 196 2 437 2 160 2 159 1 817 1 914 1 664 1 660
Obeskattade reserver 0 64 0 136 8 508 545 695 655 786
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 607 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 676 911 984 4 603 3 733 3 007 1 695 435 2 849 2 182
Skulder och eget kapital 6 382 3 668 3 179 7 176 5 902 5 674 4 058 3 044 5 168 4 628
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 058 961 945 922 1 200 1 175 1 137 1 079 1 221 1 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 515 392 411 422 500 476 503 442 522 605
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Omsättning 10 996 6 111 10 159 9 079 9 015 6 589 5 060 4 227 10 219 7 012
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 656 2 028 2 530 2 269 3 005 2 195 1 635 1 409 3 393 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 465 353 356 573 572 561 507 595 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -176 454 -335 557 -423 405 -52 397 125 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,32% -39,90% 11,50% 0,69% 36,88% 34,30% 16,02% -58,48% 46,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,96% 12,21% -10,25% 7,61% -7,40% 8,39% -0,99% 13,37% 2,07% 10,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,72% 7,36% -3,22% 6,02% -4,85% 7,23% -0,82% 9,63% 1,05% 6,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,96% 47,10% 53,30% 8,13% 24,77% 31,48% 33,89% 74,92% 27,41% 45,83%
Rörelsekapital/omsättning 23,07% 44,01% 21,54% 28,04% 23,59% 39,55% 47,23% 60,30% 21,78% 33,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,91% 68,98% 69,08% 35,36% 36,70% 44,50% 54,45% 79,32% 41,32% 48,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,78% 234,58% 156,50% 51,62% 94,27% 107,02% 145,37% 472,18% 129,55% 170,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...