Visa allt om Patlena Aktiebolag
Visa allt om Patlena Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 2 2 7 6 9 6 9 15 19
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -894 -1 047 -1 028 -380 -1 561 -1 058 -781 -944 -817 -602
Resultat efter finansnetto 1 934 702 1 719 1 727 681 1 039 1 926 5 353 322 7 428
Årets resultat 1 758 877 1 932 1 987 1 131 718 1 395 4 776 -1 283 4 694
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 388 1 980 2 723 2 301 1 651 1 732 15 703 15 364 11 623 13 296
Omsättningstillgångar 6 282 5 071 8 763 7 554 8 283 8 269 2 050 1 067 618 5 685
Tillgångar 7 670 7 050 11 486 9 855 9 934 10 001 17 752 16 432 12 240 18 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 182 1 424 5 547 3 615 1 748 845 8 035 6 684 1 914 5 247
Obeskattade reserver 3 302 3 500 3 901 4 517 5 462 6 335 6 868 7 007 7 067 6 465
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 472 0 0 0 0
Långfristiga skulder 827 2 000 1 880 1 625 1 946 2 124 2 730 2 526 1 585 988
Kortfristiga skulder 359 126 158 99 777 224 121 214 1 675 6 280
Skulder och eget kapital 7 670 7 050 11 486 9 855 9 934 10 001 17 752 16 432 12 240 18 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 618 376 559 471 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 703 573 153 571 0 48 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 220 299 167 462 344 277 284 265 205
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 0 0 700 7 900 0 0 2 000
Omsättning 5 2 2 7 6 9 6 9 15 19
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 2 2 7 6 9 6 9 15 19
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 823 952 961 311 1 475 972 708 853 753 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -894 -1 046 -1 027 -378 -1 557 -1 054 -778 -935 -808 -590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 150,00% 0,00% -71,43% 16,67% -33,33% 50,00% -33,33% -40,00% -21,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,22% 9,96% 14,96% 18,01% 6,85% 13,34% 10,84% 32,58% 31,37% 39,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38 680,00% 35 100,00% 85 900,00% 25 357,14% 11 333,33% 14 822,22% 32 083,33% 59 477,78% 25 600,00% 39 094,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118 460,00% 247 250,00% 430 250,00% 106 500,00% 125 100,00% 89 388,89% 32 150,00% 9 477,78% -7 046,67% -3 131,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,07% 58,92% 74,78% 72,43% 58,12% 55,13% 73,78% 72,10% 57,21% 52,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 749,86% 4 024,60% 5 546,20% 7 630,30% 1 066,02% 3 691,52% 1 694,21% 498,60% 36,90% 90,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...