Visa allt om ITIGO AB
Visa allt om ITIGO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 416 15 217 14 391 14 955 13 463 11 717 13 633 15 420 18 005 15 956
Övrig omsättning 238 168 306 322 47 26 168 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -397 280 174 122 281 87 -184 -174 429 214
Resultat efter finansnetto -583 146 50 2 63 -53 -391 -400 67 -53
Årets resultat -583 146 50 2 63 -53 -391 -400 9 -76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 251 239 294 262 221 394 491 618 698
Omsättningstillgångar 4 576 4 514 4 021 3 999 4 199 3 411 4 151 3 516 4 815 4 182
Tillgångar 4 792 4 765 4 260 4 294 4 461 3 633 4 545 4 007 5 432 4 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 385 240 190 187 124 177 168 318 309
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 848 1 120 1 192 1 427 1 334 1 386 1 399 2 302 2 476 1 966
Kortfristiga skulder 3 542 3 260 2 829 2 677 2 796 2 122 2 969 1 537 2 638 2 605
Skulder och eget kapital 4 792 4 765 4 260 4 294 4 461 3 633 4 545 4 007 5 432 4 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 633 549 450 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 407 2 017 2 255 1 963 1 548 960 509 374 622 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 975 716 769 517 614 380 432 353 322 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 654 15 385 14 697 15 277 13 510 11 743 13 801 15 420 18 005 15 956
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 4 4 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 488 2 536 2 399 3 739 3 366 3 906 3 408 5 140 6 002 5 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 464 511 625 524 436 357 462 480 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -363 314 229 220 415 217 -48 70 667 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,45% 5,74% -3,77% 11,08% 14,90% -14,05% -11,59% -14,36% 12,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,28% 5,88% 4,08% 2,84% 6,30% 2,45% -3,98% -4,27% 8,06% 4,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,28% 1,84% 1,21% 0,82% 2,09% 0,76% -1,33% -1,11% 2,43% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,32% 36,05% 38,34% 34,91% 40,14% 37,14% 32,19% 29,57% 29,78% 26,80%
Rörelsekapital/omsättning 5,94% 8,24% 8,28% 8,84% 10,42% 11,00% 8,67% 12,83% 12,09% 9,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,39% 8,08% 5,63% 4,42% 4,19% 3,41% 3,89% 4,19% 5,85% 6,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,53% 47,48% 47,93% 46,88% 45,74% 62,91% 66,18% 88,48% 95,41% 89,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...