Visa allt om C Jörgen Ericsson Aktiebolag
Visa allt om C Jörgen Ericsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 872 2 058 1 960 2 174 1 963 1 994 1 944 1 471 1 052 1 080
Övrig omsättning - - - - - - - - 47 -
Rörelseresultat (EBIT) 598 608 -31 606 455 596 913 619 195 322
Resultat efter finansnetto 595 611 -36 603 452 594 911 616 244 318
Årets resultat 380 522 28 406 247 229 478 514 75 166
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 428 515 572 428 485 545 606 666 729 390
Omsättningstillgångar 2 151 2 169 2 206 2 165 2 154 1 980 1 861 1 110 674 804
Tillgångar 2 580 2 684 2 778 2 592 2 639 2 526 2 467 1 776 1 404 1 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 986 956 584 706 450 354 625 647 368 293
Obeskattade reserver 851 815 858 900 815 674 499 260 210 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 743 913 1 336 987 1 374 1 499 1 343 869 826 816
Skulder och eget kapital 2 580 2 684 2 778 2 592 2 639 2 526 2 467 1 776 1 404 1 195
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 710 - 0 0 519 510 413 424 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 982 888 888 240 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 260 346 309 309 268 277 160 166 156
Utdelning till aktieägare 200 350 150 150 150 150 500 500 0 0
Omsättning 1 872 2 058 1 960 2 174 1 963 1 994 1 944 1 471 1 099 1 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 872 2 058 980 1 087 982 997 1 944 1 471 1 052 1 080
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 897 615 553 555 473 702 504 508 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 718 665 26 663 516 657 974 680 245 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,04% 5,00% -9,84% 10,75% -1,55% 2,57% 32,15% 39,83% -2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,22% 22,73% -1,08% 23,38% 17,24% 23,59% 37,01% 34,85% 17,88% 26,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,00% 29,64% -1,53% 27,87% 23,18% 29,89% 46,97% 42,08% 23,86% 29,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,21% 61,03% 44,39% 54,19% 39,74% 24,12% 26,65% 16,38% -14,45% -1,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,94% 59,30% 45,11% 54,32% 39,81% 33,68% 40,24% 47,22% 36,98% 29,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 289,50% 237,57% 165,12% 219,35% 156,77% 132,09% 138,57% 127,73% 81,60% 98,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...