Visa allt om A. Zaborowski Aktiebolag
Visa allt om A. Zaborowski Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 137 41 950 16 584 3 222 3 240 3 173 3 089 3 091 8 014 7 771
Övrig omsättning 234 345 308 - - 3 1 - 52 195
Rörelseresultat (EBIT) 13 339 9 437 3 640 196 135 -233 627 861 4 124 3 836
Resultat efter finansnetto 14 657 10 197 3 743 1 714 1 396 5 414 1 280 1 507 3 741 2 980
Årets resultat 7 496 6 303 2 217 1 674 1 168 5 281 903 1 222 2 002 1 403
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 069 13 875 7 580 4 303 4 419 4 734 4 848 5 569 4 472 4 005
Omsättningstillgångar 23 423 17 119 15 447 13 959 13 218 12 616 7 492 6 324 7 209 4 734
Tillgångar 37 492 30 994 23 027 18 262 17 637 17 350 12 340 11 894 11 680 8 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 811 21 315 16 012 14 795 13 821 12 952 8 171 7 508 6 686 4 984
Obeskattade reserver 8 530 5 820 3 520 2 839 3 167 3 158 3 215 3 106 3 139 2 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 151 3 858 3 495 628 649 1 239 954 1 279 1 855 1 393
Skulder och eget kapital 37 492 30 994 23 027 18 262 17 637 17 350 12 340 11 894 11 680 8 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 234 945 878 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 104 2 903 1 142 1 408 1 164 0 0 611 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 824 1 189 615 715 636 657 585 730 641
Utdelning till aktieägare 400 5 000 1 000 1 000 500 300 300 240 400 300
Omsättning 42 371 42 295 16 892 3 222 3 240 3 176 3 090 3 091 8 066 7 966
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 14 8 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 479 2 996 2 073 1 611 1 620 1 587 1 545 1 546 2 671 3 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 503 520 923 1 105 942 985 802 782 1 005
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 640 10 455 4 380 287 184 -104 785 1 061 4 343 4 064
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,45% 152,95% 414,71% -0,56% 2,11% 2,72% -0,06% -61,43% 3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,10% 32,90% 19,33% 9,39% 7,95% 31,25% 10,46% 12,87% 35,47% 41,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,79% 24,31% 26,83% 53,20% 43,30% 170,88% 41,79% 49,53% 51,70% 46,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 77,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,36% 31,61% 72,07% 413,75% 387,93% 358,56% 211,65% 163,22% 66,81% 42,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,26% 83,42% 81,46% 93,14% 91,60% 88,07% 85,42% 82,37% 76,59% 76,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 454,73% 326,70% 441,97% 2 222,77% 2 036,67% 1 018,24% 785,32% 494,45% 388,63% 339,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...