Visa allt om Kima Heating Cable Aktiebolag
Visa allt om Kima Heating Cable Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 776 46 986 43 921 44 283 46 008 47 947 46 610 36 186 40 962 49 226
Övrig omsättning 26 78 112 63 61 93 68 41 145 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 410 4 355 1 452 3 782 3 618 5 218 4 250 -2 468 -84 2 522
Resultat efter finansnetto 2 280 4 126 1 152 3 398 3 021 4 733 4 051 -2 729 -632 2 126
Årets resultat 1 526 2 425 683 2 108 1 735 2 692 1 841 -1 240 4 1 288
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 279 4 708 4 946 3 493 3 924 4 346 4 682 5 207 5 277 4 913
Omsättningstillgångar 25 688 24 271 26 956 27 415 24 218 29 340 21 846 19 171 20 364 22 335
Tillgångar 29 967 28 979 31 902 30 908 28 143 33 687 26 528 24 378 25 641 27 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 595 7 969 6 708 7 327 6 521 5 788 9 897 8 056 9 297 9 293
Obeskattade reserver 5 713 5 444 4 479 4 257 3 601 2 975 1 937 0 1 488 2 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 308 8 479 9 480 9 738 8 600 11 689 4 786 6 980 6 408 5 250
Kortfristiga skulder 8 352 7 087 11 235 9 586 9 421 13 235 9 908 9 342 8 448 10 512
Skulder och eget kapital 29 967 28 979 31 902 30 908 28 143 33 687 26 528 24 378 25 641 27 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 2 027 1 671 1 918 1 831
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 300 - - 117
Löner till övriga anställda 8 304 7 629 6 798 7 286 8 002 8 144 6 969 8 049 8 412 9 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 485 3 158 2 725 3 034 3 134 3 197 3 784 4 184 4 437 5 083
Utdelning till aktieägare 0 900 660 1 302 1 302 1 002 0 0 3 000 0
Omsättning 49 802 47 064 44 033 44 346 46 069 48 040 46 678 36 227 41 107 49 226
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 21 23 24 26 26 31 38 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 489 2 349 2 091 1 925 1 917 1 844 1 793 1 167 1 078 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 553 463 452 469 446 501 449 387 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 527 5 500 2 526 4 976 4 804 6 289 5 331 -1 471 801 3 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,94% 6,98% -0,82% -3,75% -4,04% 2,87% 28,81% -11,66% -16,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,06% 15,05% 4,59% 12,25% 12,87% 15,51% 16,10% -9,96% -0,18% 9,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% 9,28% 3,34% 8,55% 7,87% 10,90% 9,16% -6,71% -0,11% 5,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,18% 63,55% 61,71% 63,69% 63,35% 54,59% 57,86% 65,01% 58,42% 57,75%
Rörelsekapital/omsättning 34,83% 36,57% 35,79% 40,26% 32,16% 33,59% 25,61% 27,16% 29,09% 24,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,55% 42,15% 31,98% 34,45% 32,60% 23,69% 42,69% 33,05% 40,44% 39,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,67% 132,23% 91,47% 107,21% 90,64% 74,01% 94,49% 100,13% 71,53% 72,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...