Visa allt om Aktiebolaget Karossan Invest
Visa allt om Aktiebolaget Karossan Invest

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 260 54 441 106 458 86 580 79 562 60 534 47 687 63 687 85 630 49 426
Övrig omsättning 1 220 - - 76 - 140 - 73 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 838 371 15 683 9 683 7 263 2 482 3 551 4 197 12 758 2 494
Resultat efter finansnetto -6 889 352 15 710 9 658 7 006 2 176 3 089 4 459 13 138 2 790
Årets resultat -334 738 10 069 5 181 3 687 942 7 475 2 327 7 345 2 744
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 172 1 986 1 985 1 674 1 999 2 432 3 162 646 915 607
Omsättningstillgångar 24 435 26 256 39 866 29 188 20 964 17 856 16 327 20 534 39 666 23 637
Tillgångar 25 607 28 242 41 851 30 861 22 963 20 288 19 489 21 180 40 581 24 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 386 12 871 17 132 9 064 4 882 1 195 254 2 635 13 607 10 462
Obeskattade reserver 3 397 9 952 10 655 7 974 5 474 3 600 3 039 10 279 9 141 6 311
Avsättningar (tkr) 963 963 963 114 145 0 0 340 785 484
Långfristiga skulder 104 0 0 450 1 350 3 078 5 221 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 757 4 457 13 100 13 259 11 110 12 415 10 976 7 926 17 048 6 987
Skulder och eget kapital 25 607 28 242 41 851 30 861 22 963 20 288 19 489 21 180 40 581 24 244
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 600 1 319 1 801 1 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 596 11 989 14 914 13 828 13 513 10 727 9 517 10 131 9 995 7 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 907 5 507 5 948 5 324 5 172 4 165 4 230 4 905 4 862 3 968
Utdelning till aktieägare 0 150 5 000 2 000 1 000 0 0 0 13 300 4 200
Omsättning 31 261 54 661 106 458 86 580 79 638 60 534 47 827 63 687 85 703 49 426
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 44 43 41 35 33 37 37 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 078 1 944 2 420 2 013 1 941 1 730 1 445 1 721 2 314 1 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 626 474 455 469 437 446 459 457 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 424 785 16 097 9 730 7 696 3 015 3 926 4 496 13 088 2 728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,58% -48,86% 22,96% 8,82% 31,43% 26,94% -25,12% -25,63% 73,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,60% 1,44% 37,75% 31,58% 32,17% 12,73% 18,36% 21,15% 32,43% 11,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,79% 0,75% 14,84% 11,26% 9,29% 4,27% 7,50% 7,03% 15,37% 5,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,39% 57,06% 44,81% 44,07% 42,09% 40,12% 48,72% 42,75% 42,88% 41,93%
Rörelsekapital/omsättning 50,15% 40,04% 25,14% 18,40% 12,39% 8,99% 11,22% 19,80% 26,41% 33,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,72% 73,06% 60,79% 48,41% 38,83% 18,97% 12,80% 47,38% 49,75% 61,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,29% 520,87% 235,31% 169,50% 142,54% 103,12% 102,41% 190,95% 174,23% 246,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...