Visa allt om Melloff Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 39 461 32 116 26 893 20 402 2 259 23 720 15 098 35 460 15 340 15 576
Övrig omsättning 285 259 197 1 215 1 806 0 0 22 1 20
Rörelseresultat (EBIT) 2 591 1 153 1 122 229 -802 1 777 2 233 5 029 2 317 2 014
Resultat efter finansnetto 2 602 1 168 1 135 227 -808 1 748 2 263 5 296 2 314 2 024
Årets resultat 2 037 933 1 257 227 -605 1 644 1 982 7 121 1 445 1 242
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 222 55 196 277 518 1 049 1 600 2 074 2 278
Omsättningstillgångar 8 567 10 211 7 914 10 748 5 035 10 654 11 776 18 250 12 435 8 651
Tillgångar 8 756 10 432 7 969 10 943 5 312 11 172 12 825 19 850 14 509 10 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 522 1 485 552 327 100 7 663 7 019 5 037 5 916 5 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 203 573 856 4 632 4 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 234 8 947 7 417 10 616 5 212 3 306 5 233 13 957 3 961 1 364
Skulder och eget kapital 8 756 10 432 7 969 10 943 5 312 11 172 12 825 19 850 14 509 10 929
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 575 550 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 595 5 430 5 499 3 462 2 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 974 2 223 2 580 1 501 1 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 7 500 1 000 7 000 1 000 900
Omsättning 39 746 32 375 27 090 21 617 4 065 23 720 15 098 35 482 15 341 15 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 15 17 15 17 16 16 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 466 1 784 1 793 1 200 151 1 395 944 2 216 1 278 1 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 587 579 537 358 493 514 586 494 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 623 1 176 1 198 434 -613 2 307 2 860 5 628 2 771 2 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,87% 19,42% 31,82% 803,14% -90,48% 57,11% -57,42% 131,16% -1,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,75% 11,19% 14,24% 2,09% -15,10% 15,91% 17,69% 26,72% 15,98% 18,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,60% 3,63% 4,22% 1,12% -35,50% 7,50% 15,03% 14,96% 15,12% 13,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,71% 44,74% 46,16% 34,07% -70,74% 80,79% 80,69% 81,88% 59,19% 85,97%
Rörelsekapital/omsättning 8,45% 3,94% 1,85% 0,65% -7,84% 30,98% 43,34% 12,11% 55,24% 46,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,22% 14,24% 6,93% 2,99% 1,88% 70,01% 58,21% 28,74% 65,68% 77,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,68% 114,13% 106,70% 75,96% 96,60% 322,26% 225,03% 130,76% 283,03% 634,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!