Visa allt om Frängskulla Gård AB
Visa allt om Frängskulla Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 322 2 420 2 198 1 958 2 101 1 758 1 919 1 705 1 666 1 504
Övrig omsättning 16 4 28 40 104 478 3 12 5 3
Rörelseresultat (EBIT) 158 91 46 200 42 79 -8 96 187 69
Resultat efter finansnetto 139 76 36 198 21 49 -20 68 158 48
Årets resultat 75 59 11 117 59 39 5 28 43 21
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 773 755 892 610 601 624 701 551 646 634
Omsättningstillgångar 976 1 269 1 012 982 954 930 992 932 865 744
Tillgångar 1 749 2 024 1 904 1 592 1 554 1 554 1 692 1 483 1 511 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 846 770 711 700 583 524 485 480 452 434
Obeskattade reserver 377 341 345 326 280 322 327 354 328 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 305 573 696 374 381 469 590 433 530 433
Kortfristiga skulder 221 339 152 192 311 239 290 216 201 276
Skulder och eget kapital 1 749 2 024 1 904 1 592 1 554 1 554 1 692 1 483 1 511 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 318 300 300 261 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 483 506 536 501 458 0 8 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 158 167 177 169 202 147 143 142 128 73
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Omsättning 2 338 2 424 2 226 1 998 2 205 2 236 1 922 1 717 1 671 1 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 161 1 210 1 099 1 958 2 101 1 758 1 919 1 705 1 666 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 344 362 701 686 477 464 455 397 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 294 237 154 266 179 209 83 180 250 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,05% 10,10% 12,26% -6,81% 19,51% -8,39% 12,55% 2,34% 10,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,03% 4,69% 3,05% 14,32% 3,02% 5,28% 0,00% 6,74% 12,57% 5,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,80% 3,93% 2,64% 11,64% 2,24% 4,66% 0,00% 5,87% 11,40% 4,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,87% 62,07% 61,92% 63,74% 62,26% 50,40% 57,69% 68,62% 72,33% 67,49%
Rörelsekapital/omsättning 32,52% 38,43% 39,13% 40,35% 30,60% 39,31% 36,58% 41,99% 39,86% 31,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,18% 51,18% 51,48% 59,06% 50,80% 48,99% 42,91% 49,55% 45,54% 43,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,70% 174,63% 195,39% 113,54% 89,39% 117,57% 129,31% 117,13% 133,83% 82,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...