Visa allt om Björn Nordell Bygg & Konsult Aktiebolag
Visa allt om Björn Nordell Bygg & Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 350 517 517 552 672 579 2 735 1 044 2 757 1 920
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -173 136 88 107 83 -70 -171 -174 25 -38
Resultat efter finansnetto -173 136 88 107 84 -69 -170 -174 28 -36
Årets resultat -173 135 88 107 84 -69 -170 -174 28 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 27 27 27 27 29 31 32 36 50
Omsättningstillgångar 378 572 493 394 388 169 291 582 1 157 1 254
Tillgångar 405 599 520 421 415 198 322 615 1 193 1 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 518 382 294 187 104 103 122 116 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 82 137 127 228 95 219 493 1 076 1 216
Skulder och eget kapital 405 599 520 421 415 198 322 615 1 193 1 304
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 220 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 240 240 240 0 2 156 154 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 75 75 75 75 75 69 81 128 131 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 350 517 517 552 672 579 2 735 1 044 2 757 1 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 350 517 517 552 672 579 2 735 522 1 379 960
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 316 315 315 322 315 290 329 228 274 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -173 136 88 107 85 -68 -169 -171 48 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,30% 0,00% -6,34% -17,86% 16,06% -78,83% 161,97% -62,13% 43,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,72% 22,70% 16,92% 25,42% 20,00% -35,35% -53,11% -28,29% 2,35% -2,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -49,43% 26,31% 17,02% 19,38% 12,35% -12,09% -6,25% -16,67% 1,02% -1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% 99,70% 99,31% 22,45% 59,77% 42,33% 48,23%
Rörelsekapital/omsättning 90,86% 94,78% 68,86% 48,37% 23,81% 12,78% 2,63% 8,52% 2,94% 1,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,19% 86,48% 73,46% 69,83% 45,06% 52,53% 31,99% 19,84% 9,72% 6,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 630,00% 697,56% 359,85% 310,24% 170,18% 177,89% 132,88% 118,05% 107,53% 103,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...