Visa allt om Plamako i Anderstorp Aktiebolag
Visa allt om Plamako i Anderstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 30 770 21 632 20 844 19 870 24 187 31 170 11 277 19 388 18 704 17 772
Övrig omsättning 191 501 394 222 521 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 348 3 344 2 652 4 159 1 826 2 712 189 1 108 2 678 3 450
Resultat efter finansnetto 6 498 3 731 2 972 4 346 2 109 2 783 140 1 535 2 848 3 527
Årets resultat 3 746 2 109 1 927 2 476 1 250 1 151 1 847 1 408 1 963
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 888 5 198 7 571 7 550 7 268 6 698 4 916 5 203 5 200 4 981
Omsättningstillgångar 36 339 28 847 32 623 25 846 27 476 25 049 22 692 27 150 24 616 22 028
Tillgångar 41 227 34 045 40 194 33 395 34 743 31 746 27 608 32 353 29 815 27 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 274 22 528 24 419 22 492 20 017 18 766 17 615 22 414 21 768 17 955
Obeskattade reserver 7 594 5 936 5 197 4 926 4 844 5 260 4 579 5 095 4 785 4 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 359 5 581 10 578 5 977 9 883 7 720 5 413 4 844 3 262 4 940
Skulder och eget kapital 41 227 34 045 40 194 33 395 34 743 31 746 27 608 32 353 29 815 27 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 203 408 1 044 850 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 544 2 989 2 688 2 651 2 970 1 875 1 784 2 077 1 690 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 1 500 1 320 1 226 1 176 1 273 1 317 1 050 1 343 1 065 663
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 4 000 0 0 0 0 4 800 201 0
Omsättning 30 961 22 133 21 238 20 092 24 708 31 170 11 277 19 388 18 704 17 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 8 8 7 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 396 3 090 2 978 2 839 3 023 3 896 1 611 2 424 2 672 3 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 627 573 544 527 548 449 553 505 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 738 3 744 3 061 4 552 2 200 3 078 590 1 511 3 098 3 856
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,24% 3,78% 4,90% -17,85% -22,40% 176,40% -41,84% 3,66% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,76% 10,97% 7,42% 13,03% 6,08% 8,81% 0,79% 4,77% 10,77% 14,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,12% 17,27% 14,30% 21,91% 8,73% 8,98% 1,92% 7,95% 17,17% 21,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,37% 49,62% 50,03% 57,62% 36,45% 33,45% 54,63% 46,55% 48,78% 49,34%
Rörelsekapital/omsättning 81,18% 107,55% 105,76% 99,99% 72,74% 55,60% 153,22% 115,05% 114,17% 96,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,40% 79,77% 70,84% 78,22% 67,89% 71,32% 76,03% 80,62% 84,57% 77,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,02% 467,87% 290,95% 408,21% 259,39% 301,81% 334,92% 450,47% 699,66% 387,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...