Visa allt om JNC i Malmö Aktiebolag
Visa allt om JNC i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 482 1 193 1 293 1 111 1 032 939 959 834 767 767
Övrig omsättning 123 190 227 268 84 116 104 99 - 37
Rörelseresultat (EBIT) 11 -25 63 75 28 -34 50 -4 -2 40
Resultat efter finansnetto 11 -25 61 74 26 -35 49 -4 -4 40
Årets resultat 8 14 17 56 26 -35 36 -4 -4 40
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 6 8 10 0 4 9 15 20
Omsättningstillgångar 182 217 221 179 124 121 187 96 86 70
Tillgångar 182 221 227 187 133 121 191 105 101 90
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 167 154 137 81 55 90 54 58 62
Obeskattade reserver 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 54 45 50 52 66 101 51 42 28
Skulder och eget kapital 182 221 227 187 133 121 191 105 101 90
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 85 130 130 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 643 598 596 515 359 391 215 182 54 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 202 206 202 178 118 113 107 98 60 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 605 1 383 1 520 1 379 1 116 1 055 1 063 933 767 804
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 494 398 431 370 344 313 320 278 384 384
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 282 268 266 231 159 168 136 137 124 59
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 -23 65 77 29 -30 54 2 3 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,22% -7,73% 16,38% 7,66% 9,90% -2,09% 14,99% 8,74% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,04% -11,31% 27,75% 40,11% 21,05% -28,10% 26,18% -3,81% -1,98% 44,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,74% -2,10% 4,87% 6,75% 2,71% -3,62% 5,21% -0,48% -0,26% 5,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,73% 79,13% 85,15% 85,87% 81,40% 81,36% 78,52% 80,58% 75,36% 63,75%
Rörelsekapital/omsättning 11,81% 13,66% 13,61% 11,61% 6,98% 5,86% 8,97% 5,40% 5,74% 5,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,15% 75,57% 77,46% 73,26% 60,90% 45,45% 47,12% 51,43% 57,43% 68,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 271,43% 359,26% 440,00% 312,00% 194,23% 139,39% 173,27% 188,24% 185,71% 232,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...