Visa allt om C-O Dahls Sanerings Aktiebolag
Visa allt om C-O Dahls Sanerings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 1 419 2 342 2 490 21 986 29 566 31 160 28 818 29 609 19 270 24 133
Övrig omsättning - - - 20 - - - 3 271 17 24
Rörelseresultat (EBIT) 88 -132 -1 291 1 128 246 1 994 -56 2 464 1 722 1 612
Resultat efter finansnetto 39 -187 -1 244 17 846 2 1 619 -274 2 205 1 726 1 605
Årets resultat -11 -215 -1 568 17 532 9 945 43 910 659 795
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 231 7 751 8 362 9 500 14 616 15 926 13 024 14 284 6 413 6 615
Omsättningstillgångar 2 164 3 916 5 757 19 261 4 583 5 199 6 319 4 988 3 599 4 255
Tillgångar 9 395 11 667 14 119 28 760 19 200 21 125 19 343 19 272 10 012 10 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 979 8 990 11 205 17 772 1 806 2 597 2 252 2 509 2 049 2 089
Obeskattade reserver 13 45 112 1 411 1 357 2 139 1 883 2 287 1 903 1 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 000 1 925 2 828 3 378 5 186 5 029 5 079 0 0
Kortfristiga skulder 403 632 877 6 748 12 658 11 203 10 179 9 397 6 060 7 639
Skulder och eget kapital 9 395 11 667 14 119 28 760 19 200 21 125 19 343 19 272 10 012 10 870
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - 209 - 580 717 554 607 1 135 752 1 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 196 8 478 10 848 10 329 9 958 9 086 5 224 6 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 92 302 3 401 4 413 4 221 4 500 4 296 2 665 4 104
Utdelning till aktieägare 1 500 0 2 000 5 000 400 800 600 300 450 700
Omsättning 1 419 2 342 2 490 22 006 29 566 31 160 28 818 32 880 19 287 24 157
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 27 34 33 32 31 32 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 419 2 342 2 490 814 870 944 901 955 602 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 205 326 526 465 465 457 474 488 284 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 439 254 -823 1 769 1 085 2 975 1 038 3 440 2 400 2 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,41% -5,94% -88,67% -25,64% -5,12% 8,13% -2,67% 53,65% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,00% -1,05% -8,10% 62,59% 1,35% 9,47% -0,28% 12,86% 17,45% 15,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,62% -5,25% -45,90% 81,87% 0,88% 6,42% -0,19% 8,37% 9,07% 6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,37% 99,96% 99,28% 91,54% 86,06% 85,28% 87,88% 91,19% 89,27% 90,31%
Rörelsekapital/omsättning 124,10% 140,22% 195,98% 56,91% -27,31% -19,27% -13,39% -14,89% -12,77% -14,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,39% 77,36% 79,98% 65,62% 14,62% 19,76% 18,82% 21,76% 34,15% 26,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 536,97% 619,62% 656,44% 285,43% 31,79% 41,97% 55,69% 45,90% 47,36% 43,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...