Visa allt om Fodermix i Ulvstorp AB
Visa allt om Fodermix i Ulvstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 178 685 201 995 216 664 205 887 148 923 92 374 83 792 73 272 81 239 68 876
Övrig omsättning 283 2 217 43 37 12 16 70 88 61 70
Rörelseresultat (EBIT) 9 997 8 529 13 752 12 477 9 322 3 954 3 576 3 081 5 019 5 008
Resultat efter finansnetto 10 075 8 725 13 995 12 778 9 420 4 036 3 640 3 200 4 975 4 870
Årets resultat 7 830 5 214 5 196 7 183 4 937 2 296 1 349 2 314 3 703 3 462
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 967 32 652 33 676 19 435 11 781 12 268 12 981 11 985 5 909 6 392
Omsättningstillgångar 43 545 33 631 29 530 30 122 34 455 14 036 12 703 9 979 16 372 12 081
Tillgångar 74 512 66 283 63 206 49 557 46 236 26 304 25 685 21 964 22 281 18 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 051 33 221 28 007 22 811 15 628 10 691 11 545 10 197 7 883 4 179
Obeskattade reserver 20 200 20 200 18 200 10 923 7 391 4 690 3 784 1 990 1 990 2 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 836 2 227 2 600 3 200 3 800
Kortfristiga skulder 13 262 12 862 16 999 15 823 23 218 8 087 8 129 7 178 9 209 8 358
Skulder och eget kapital 74 512 66 283 63 206 49 557 46 236 26 304 25 685 21 964 22 281 18 473
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 753 773 748 724 806 659 616 654 625 629
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 965 4 667 4 443 4 210 3 222 1 837 2 031 2 034 2 131 1 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 072 2 257 2 157 2 040 1 583 1 044 1 145 1 080 1 124 1 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 178 968 204 212 216 707 205 924 148 935 92 390 83 862 73 360 81 300 68 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 12 11 11 8 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 869 16 833 19 697 18 717 18 615 13 196 11 970 10 467 11 606 9 839
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 655 681 649 716 525 553 542 563 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 682 10 243 14 837 13 533 10 398 5 120 4 452 3 778 5 677 5 724
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,54% -6,77% 5,23% 38,25% 61,22% 10,24% 14,36% -9,81% 17,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,52% 13,18% 22,15% 25,79% 20,52% 15,66% 14,43% 14,83% 23,36% 27,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,64% 4,32% 6,46% 6,21% 6,37% 4,46% 4,42% 4,45% 6,41% 7,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,00% 10,45% 12,71% 12,06% 13,04% 12,86% 13,14% 13,57% 14,21% 16,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,95% 10,28% 5,78% 6,95% 7,55% 6,44% 5,46% 3,82% 8,82% 5,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,24% 73,89% 66,77% 63,22% 45,58% 53,78% 55,81% 53,10% 41,81% 30,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 290,91% 217,98% 143,69% 162,71% 126,67% 125,41% 112,50% 103,26% 138,04% 108,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...