Visa allt om Tomas Kaiser Aktiebolag
Visa allt om Tomas Kaiser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 938 2 650 2 667 2 675 2 675 2 680 2 675 2 675 2 691 2 625
Övrig omsättning - - - - - 12 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 607 970 765 969 1 031 1 047 1 068 1 044 875 719
Resultat efter finansnetto 1 751 1 880 -462 -749 4 685 372 2 638 1 234 10 468 855
Årets resultat 1 361 1 853 167 443 4 922 213 2 459 1 115 10 137 592
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 040 23 688 23 781 19 004 16 913 17 149 17 791 11 802 7 647 400
Omsättningstillgångar 10 300 13 218 11 200 16 036 17 894 13 014 12 065 15 375 18 334 15 509
Tillgångar 38 340 36 906 34 981 35 040 34 807 30 163 29 856 27 177 25 981 15 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 620 36 259 34 406 34 239 33 797 28 875 28 663 26 204 25 089 15 251
Obeskattade reserver 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 719 647 574 601 1 011 1 288 1 194 973 892 657
Skulder och eget kapital 38 340 36 906 34 981 35 040 34 807 30 163 29 856 27 177 25 981 15 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 240 240 240 240 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 126 1 013 1 137 1 005 633 625 618 595 582 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 770 506 530 495 556 553 550 574 569 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Omsättning 3 938 2 650 2 667 2 675 2 675 2 692 2 688 2 675 2 691 2 625
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 313 883 667 892 892 893 892 892 897 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 034 512 440 526 499 494 497 491 566 598
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 607 970 765 969 1 039 1 055 1 076 1 052 883 727
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -0,64% -0,30% 0,00% -0,19% 0,19% 0,00% -0,59% 2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,59% 5,09% -1,31% -2,11% 13,54% 1,38% 8,98% 4,74% 40,46% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,67% 70,94% -17,14% -27,63% 176,15% 15,52% 100,26% 48,19% 390,64% 32,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 243,30% 474,38% 398,43% 577,01% 631,14% 437,54% 406,39% 538,39% 648,16% 565,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,12% 98,25% 98,36% 98,13% 97,10% 95,73% 96,00% 96,42% 96,57% 95,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 432,55% 2 042,97% 1 951,22% 2 668,22% 1 769,93% 1 010,40% 1 010,47% 1 580,16% 2 055,38% 2 360,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...