Visa allt om Sagolekhuset Junibacken AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 65 374 31 506 19 612 73 367 70 066 66 964 67 766 4 312 4 312 4 312
Övrig omsättning 9 970 6 277 14 247 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 711 -2 945 -9 653 4 751 1 033 -1 910 3 041 1 751 1 803 1 854
Resultat efter finansnetto 11 693 -3 756 -10 345 4 080 496 -1 930 3 026 -3 149 1 803 1 858
Årets resultat 11 686 -4 119 -10 380 3 340 404 -1 555 2 332 -4 823 52 2
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 926 58 075 62 958 66 600 66 626 39 411 28 706 19 266 20 420 21 549
Omsättningstillgångar 35 535 18 972 9 878 16 907 14 370 15 816 25 994 21 349 25 078 19 377
Tillgångar 89 461 77 047 72 836 83 508 80 996 55 227 54 700 40 615 45 499 40 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 960 33 274 37 393 47 773 44 434 44 030 45 584 40 565 45 388 40 884
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 514 507 144 108 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 390 28 929 28 115 25 325 19 133 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 597 14 337 7 184 10 301 17 429 11 197 9 115 49 110 42
Skulder och eget kapital 89 461 77 047 72 836 83 508 80 996 55 227 54 700 40 615 45 499 40 926
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 684 2 138 1 533 1 307 1 895 1 393 1 363 312 263 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 17 255 11 500 13 208 21 384 19 720 18 737 17 092 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 6 751 5 502 5 475 9 071 9 371 8 483 7 190 88 83 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 344 37 783 33 859 73 367 70 066 66 964 67 766 4 312 4 312 4 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 33 33 58 52 18 51 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 307 955 594 1 265 1 347 3 720 1 329 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 593 691 553 635 1 712 555 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 593 2 176 -4 534 10 065 4 768 2 004 6 943 2 931 2 983 3 086
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 107,50% 60,65% -73,27% 4,71% 4,63% -1,18% 1 471,57% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,23% -3,82% -13,25% 5,69% 1,28% -3,44% 5,58% -7,75% 3,96% 4,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,48% -9,35% -49,22% 6,48% 1,48% -2,84% 4,51% -73,03% 41,81% 43,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,30% 84,24% 82,70% 83,08% 82,75% 82,06% 83,14% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,97% 14,71% 13,74% 9,00% -4,37% 6,90% 24,91% 493,97% 579,04% 448,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,26% 43,19% 51,34% 57,21% 54,86% 79,73% 83,33% 99,88% 99,76% 99,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,54% 119,84% 117,80% 141,31% 69,92% 118,85% 256,59% 43 569,39% 22 798,18% 46 135,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!