Visa allt om Miljöentreprenören J & R Aktiebolag
Visa allt om Miljöentreprenören J & R Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 389 4 822 2 164 2 262 4 051 6 871 3 326 16 952 12 569 5 151
Övrig omsättning - - - 90 - 1 - 168 324 149
Rörelseresultat (EBIT) -46 951 -266 34 -208 157 -35 485 94 27
Resultat efter finansnetto -48 950 -264 39 -203 114 -41 480 -337 26
Årets resultat -4 700 -264 39 -203 80 -41 318 -7 -103
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 326 274 274 274 477 323 459 895 1 092
Omsättningstillgångar 1 529 2 080 955 1 356 1 307 3 137 2 951 2 155 5 797 8 064
Tillgångar 1 836 2 406 1 229 1 630 1 581 3 614 3 274 2 614 6 692 9 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 474 1 777 1 077 1 342 1 302 1 606 1 525 1 566 1 648 1 656
Obeskattade reserver 100 150 0 0 0 0 50 0 0 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 92 139 289 228 276 361
Kortfristiga skulder 262 478 151 288 186 1 869 1 409 769 4 718 6 558
Skulder och eget kapital 1 836 2 406 1 229 1 630 1 581 3 614 3 274 2 614 6 692 9 156
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 365 413 335 410 385 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 581 792 609 184 766 558 2 794 2 206 1 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 177 241 191 196 363 245 1 011 860 723
Utdelning till aktieägare 150 300 0 0 0 100 0 400 0 0
Omsättning 2 389 4 822 2 164 2 352 4 051 6 872 3 326 17 120 12 893 5 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - 2 2 4 5 10 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 2 411 - 1 131 2 026 1 718 665 1 695 1 143 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 383 - 425 397 405 230 443 318 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 951 -266 34 -208 265 142 671 291 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,46% 122,83% -4,33% -44,16% -41,04% 106,58% -80,38% 34,87% 144,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,45% 39,57% -21,48% 2,52% -12,40% 4,48% -1,01% 18,78% 1,69% 0,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,88% 19,74% -12,20% 1,81% -4,84% 2,36% -0,99% 2,90% 0,90% 0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,65% 43,11% 54,76% 47,83% 29,45% 38,23% 86,77% 41,37% 51,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,03% 33,22% 37,15% 47,21% 27,67% 18,45% 46,36% 8,18% 8,58% 29,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,53% 78,72% 87,63% 82,33% 82,35% 44,44% 47,70% 59,91% 24,63% 22,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 583,59% 435,15% 632,45% 470,83% 702,69% 167,84% 197,23% 280,23% 72,06% 39,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...