Visa allt om Nya Söberg & Söderström Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 19 188 15 821 17 897 18 628 17 138 15 839 16 296 16 360 16 941 15 448
Övrig omsättning 360 1 188 402 421 368 363 552 517 697 305
Rörelseresultat (EBIT) 1 392 868 1 434 612 587 391 799 755 -125 248
Resultat efter finansnetto 1 390 866 1 432 614 590 385 781 752 -182 91
Årets resultat 1 911 830 789 415 374 361 716 501 31 175
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 230 227 107 221 304 137 39 1 370 1 500
Omsättningstillgångar 7 386 6 301 6 905 5 236 5 251 5 326 5 778 5 401 5 381 6 919
Tillgångar 7 555 6 531 7 132 5 343 5 472 5 630 5 915 5 439 6 750 8 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 659 1 748 2 418 1 629 1 614 1 640 1 779 1 563 3 062 3 031
Obeskattade reserver 0 1 174 1 374 1 024 948 864 954 1 103 1 001 1 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 46 97 147 198 248 339
Kortfristiga skulder 4 896 3 609 3 340 2 690 2 864 3 029 2 936 2 576 2 440 3 812
Skulder och eget kapital 7 555 6 531 7 132 5 343 5 472 5 630 5 915 5 439 6 750 8 418
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 3 712 4 649 3 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 0 961 1 357 1 485
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 500 0 400 400 500 0 0 0
Omsättning 19 548 17 009 18 299 19 049 17 506 16 202 16 848 16 877 17 638 15 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 12 13 13 12 17 12 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 919 1 582 1 491 1 433 1 318 1 320 959 1 363 1 694 1 404
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 607 508 510 490 559 404 407 606 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 453 983 1 503 683 671 492 850 792 -62 323
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,28% -11,60% -3,92% 8,69% 8,20% -2,80% -0,39% -3,43% 9,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,44% 13,29% 20,11% 11,57% 10,89% 6,94% 13,64% 13,99% -1,78% 3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,26% 5,49% 8,01% 3,32% 3,48% 2,47% 4,95% 4,65% -0,71% 1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,29% 50,69% 50,33% 47,58% 50,93% 54,64% 55,20% 42,27% 47,59% 58,11%
Rörelsekapital/omsättning 12,98% 17,02% 19,92% 13,67% 13,93% 14,50% 17,44% 17,27% 17,36% 20,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,20% 40,79% 48,93% 45,44% 43,01% 41,10% 42,66% 44,55% 56,93% 47,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,69% 146,99% 175,81% 155,43% 144,59% 135,56% 148,30% 145,54% 125,53% 89,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!