Visa allt om Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 18 månader.

Bokslutet 2020 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 4 796 884 1 340 020 2 682 596 2 487 570 2 240 988 1 938 985 1 752 330 1 510 868 1 292 332 1 071 320
Övrig omsättning 364 996 89 120 170 571 119 847 108 677 103 123 53 706 35 496 25 547 17 602
Rörelseresultat (EBIT) 313 339 75 222 184 928 138 048 95 812 134 506 109 204 84 219 133 959 111 797
Resultat efter finansnetto 351 915 71 663 176 726 141 729 90 965 134 642 105 903 77 141 137 568 116 456
Årets resultat -109 984 22 439 37 974 -71 121 918 -15 722 30 081 18 590 67 084 65 625
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 518 560 339 186 324 306 400 150 470 538 520 246 591 792 657 431 448 169 124 006
Omsättningstillgångar 566 833 681 884 591 061 415 399 397 197 322 476 352 300 172 349 121 447 327 548
Tillgångar 1 085 393 1 021 070 915 367 815 549 867 735 842 722 944 093 829 780 569 616 451 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 128 350 111 327 672 289 698 360 819 359 901 375 623 345 542 272 746 205 662
Obeskattade reserver 146 579 191 675 204 150 182 451 208 707 193 488 179 520 143 288 111 213 85 952
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 698 687 479 284 383 544 343 400 298 209 289 333 388 949 340 950 185 657 159 940
Skulder och eget kapital 1 085 393 1 021 070 915 367 815 549 867 735 842 722 944 093 829 780 569 616 451 554
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2020-12
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 25 262 0 - - 300 300 1 727 2 179 2 139 2 123
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 112 331 575 729 1 144 592 1 042 213 940 340 763 486 653 027 571 137 480 415 383 952
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 853 304 228 298 461 321 422 439 374 973 351 774 300 428 219 308 183 246 145 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 161 880 1 429 140 2 853 167 2 607 417 2 349 665 2 042 108 1 806 036 1 546 364 1 317 879 1 088 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 547 3 053 2 886 2 669 2 445 2 128 1 937 1 684 1 915 1 463
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 439 930 932 917 911 905 897 675 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 267 564 557 549 524 493 478 352 163
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 540 228 147 437 329 921 279 927 233 073 261 744 233 391 204 014 175 056 652 912
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 7,84% 11,00% 15,58% 10,65% 15,98% 16,91% 20,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,06% 8,67% 21,15% 17,77% 11,27% 16,12% 11,57% 9,96% 24,20% 25,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,71% 6,61% 7,22% 5,83% 4,36% 7,00% 6,24% 5,47% 10,67% 10,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 88,29% 100,00% 87,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,75% 15,12% 7,74% 2,89% 4,42% 1,71% -2,09% -11,16% -4,97% 15,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,66% 48,93% 53,19% 52,97% 60,34% 60,62% 54,62% 55,11% 63,11% 59,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,13% 142,27% 154,11% 120,97% 133,19% 111,45% 90,58% 50,55% 65,41% 204,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!