Visa allt om Trans/Touring Production Aktiebolag
Visa allt om Trans/Touring Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 739 7 618 5 982 10 749 12 489 13 774 6 465 9 567 9 540 8 244
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -82 140 -76 440 912 792 26 125 268 180
Resultat efter finansnetto -42 164 -31 461 946 811 42 156 281 184
Årets resultat 14 223 77 259 518 433 30 108 195 124
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 18 3 3 10 13 14 20 28 27
Omsättningstillgångar 2 183 3 481 4 012 4 638 4 391 3 746 3 516 2 256 2 490 2 274
Tillgångar 2 197 3 499 4 016 4 642 4 401 3 759 3 530 2 276 2 518 2 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 556 1 702 1 636 1 723 1 615 1 225 919 1 009 992 886
Obeskattade reserver 224 287 414 572 451 211 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 416 1 510 1 966 2 346 2 335 2 323 2 611 1 267 1 526 1 415
Skulder och eget kapital 2 197 3 499 4 016 4 642 4 401 3 759 3 530 2 276 2 518 2 302
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 566 815 860 848 904 1 056 561 774 665 655
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 84 129 228 319 368 231 311 276 253
Utdelning till aktieägare 163 1 422 1 359 164 151 128 127 120 92 89
Omsättning 4 739 7 618 5 982 10 749 12 489 13 774 6 465 9 567 9 540 8 244
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 0 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 370 3 809 2 991 - - 6 887 3 233 4 784 4 770 4 122
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 371 481 425 - - 749 411 513 589 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -78 146 -76 440 915 796 32 133 280 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,79% 27,35% -44,35% -13,93% -9,33% 113,05% -32,42% 0,28% 15,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,96% 4,69% -0,77% 10,30% 21,72% 21,71% 1,19% 6,94% 11,48% 8,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,91% 2,15% -0,52% 4,45% 7,65% 5,92% 0,65% 1,65% 3,03% 2,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,29% 25,87% 34,20% 21,32% 16,46% 10,33% 14,00% 10,34% 10,10% 10,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,78% 55,04% 48,78% 46,20% 44,25% 36,73% 26,03% 44,33% 39,40% 38,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 524,76% 230,53% 204,07% 197,70% 188,05% 161,26% 134,66% 178,06% 163,17% 160,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...