Visa allt om Haraldssons El Aktiebolag
Visa allt om Haraldssons El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 169 3 786 3 350 3 573 2 876 3 020 2 458 2 531 2 393 2 725
Övrig omsättning - - - 1 39 - - - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 324 487 335 110 374 208 294 110 114 189
Resultat efter finansnetto 331 494 350 120 385 217 296 126 131 210
Årets resultat 304 309 277 148 213 159 191 68 82 144
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 159 201 45 57 71 86 85 151 161
Omsättningstillgångar 1 868 1 870 1 823 1 910 1 934 1 694 1 708 1 579 1 540 1 739
Tillgångar 1 985 2 029 2 025 1 956 1 991 1 764 1 794 1 664 1 691 1 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 1 109 1 100 1 003 1 035 972 993 953 1 121 1 234
Obeskattade reserver 340 402 307 314 399 308 310 278 249 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 531 518 618 638 556 484 490 434 321 430
Skulder och eget kapital 1 985 2 029 2 025 1 956 1 991 1 764 1 794 1 664 1 691 1 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 925 882 833 830 769 947
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 009 1 064 976 968 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 436 453 426 445 437 424 410 412 386 423
Utdelning till aktieägare 450 300 300 180 180 150 180 150 237 195
Omsättning 3 169 3 786 3 350 3 574 2 915 3 020 2 458 2 531 2 394 2 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 056 1 262 1 117 1 191 959 1 007 819 844 798 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 517 476 479 462 445 425 425 397 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 366 529 352 121 388 223 310 123 129 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,30% 13,01% -6,24% 24,24% -4,77% 22,86% -2,88% 5,77% -12,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,68% 24,40% 17,33% 6,13% 19,34% 12,30% 16,50% 7,63% 7,75% 11,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,44% 13,07% 10,48% 3,36% 13,39% 7,19% 12,04% 5,02% 5,47% 7,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,21% 64,03% 64,90% 68,43% 63,11% 72,48% 63,75% 64,80% 66,53% 66,75%
Rörelsekapital/omsättning 42,19% 35,71% 35,97% 35,60% 47,91% 40,07% 49,55% 45,24% 50,94% 48,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,43% 70,11% 66,15% 63,11% 66,75% 67,97% 68,09% 69,30% 76,89% 73,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,19% 325,48% 237,22% 242,63% 201,98% 240,08% 173,88% 230,88% 300,93% 265,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...