Visa allt om AB Häggmark & Söner

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 71 528 106 997 116 820 104 002 61 972 84 542 61 905 49 900 47 440 48 994
Övrig omsättning 427 949 797 436 644 472 761 366 528 701
Rörelseresultat (EBIT) -7 143 1 308 2 206 1 115 1 542 12 676 2 509 414 852 565
Resultat efter finansnetto -7 203 1 308 2 153 904 1 491 12 634 2 388 277 705 393
Årets resultat -2 379 261 1 148 402 730 7 282 1 588 277 705 393
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 978 1 714 1 920 2 141 2 307 2 796 2 750 2 483 2 455 2 737
Omsättningstillgångar 37 012 22 978 32 101 27 007 17 046 26 442 16 347 10 480 12 655 12 710
Tillgångar 38 990 24 692 34 020 29 148 19 353 29 237 19 097 12 963 15 110 15 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 890 7 269 8 208 7 060 6 657 10 277 4 933 3 345 3 068 2 363
Obeskattade reserver 0 4 824 5 045 4 437 4 136 3 706 482 0 0 0
Avsättningar (tkr) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 2 203 0 40 120 279 381 2 281 4 088 4 322 4 006
Kortfristiga skulder 31 797 12 499 20 628 17 431 8 181 14 773 11 302 5 431 7 621 8 978
Skulder och eget kapital 38 990 24 692 34 020 29 148 19 353 29 237 19 097 12 963 15 110 15 447
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 559 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 11 252 10 431 8 659 7 759
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 621 3 097 3 264 3 123
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 955 107 946 117 617 104 438 62 616 85 014 62 666 50 266 47 968 49 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 42 43 43 43 42 34 31 28 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 745 2 548 2 717 2 419 1 441 2 013 1 821 1 610 1 694 1 960
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 477 488 493 482 482 477 469 465 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 852 1 635 2 598 1 483 2 097 13 056 2 841 686 1 134 816
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,15% -8,41% 12,32% 67,82% -26,70% 36,57% 24,06% 5,19% -3,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,32% 5,31% 6,49% 3,84% 7,97% 43,47% 13,14% 3,24% 5,82% 3,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,99% 1,23% 1,89% 1,08% 2,49% 15,03% 4,05% 0,84% 1,85% 1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,71% 23,97% 24,81% 27,06% 43,32% 44,19% 36,47% 36,57% 35,34% 31,90%
Rörelsekapital/omsättning 7,29% 9,79% 9,82% 9,21% 14,30% 13,80% 8,15% 10,12% 10,61% 7,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,54% 44,68% 35,69% 36,09% 51,07% 45,04% 27,80% 25,80% 20,30% 15,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,24% 174,67% 150,19% 148,04% 193,11% 168,90% 132,60% 164,61% 142,59% 122,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!