Visa allt om Mjölby Galvaniska Aktiebolag
Visa allt om Mjölby Galvaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 883 7 030 6 716 6 767 7 215 6 300 5 194 6 803 8 278 8 448
Övrig omsättning 13 112 29 52 20 116 15 27 179 248
Rörelseresultat (EBIT) 896 893 949 1 007 771 727 -337 510 1 986 1 675
Resultat efter finansnetto 1 099 1 561 1 117 1 525 951 926 1 074 -378 2 498 2 252
Årets resultat 764 1 210 1 163 1 399 946 895 1 409 -487 1 750 1 932
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 634 22 404 22 806 22 472 21 725 20 486 9 606 6 931 6 996 3 826
Omsättningstillgångar 3 175 3 064 2 521 2 943 3 103 4 340 14 900 17 252 18 849 21 400
Tillgångar 24 809 25 469 25 327 25 415 24 828 24 826 24 506 24 183 25 845 25 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 344 20 824 20 856 20 305 19 500 19 121 18 752 17 943 19 095 18 002
Obeskattade reserver 3 347 3 232 3 223 3 625 4 005 4 381 4 678 5 115 5 354 5 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 119 1 412 1 248 1 485 1 322 1 324 1 075 1 125 1 396 1 886
Skulder och eget kapital 24 809 25 469 25 327 25 415 24 828 24 826 24 506 24 183 25 845 25 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 190 1 180 1 150 1 140 1 130 0 832 865 840 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 221 1 329 1 348 1 267 1 284 2 163 1 347 1 337 1 574 1 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 178 1 192 1 127 1 083 1 084 1 032 1 062 1 120 1 168 1 263
Utdelning till aktieägare 1 189 1 244 1 242 19 573 594 568 526 600 665 658
Omsättning 6 896 7 142 6 745 6 819 7 235 6 416 5 209 6 830 8 457 8 696
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 983 1 004 959 967 1 031 900 742 972 920 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 533 520 502 501 462 466 477 402 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 188 1 246 1 318 1 480 1 326 1 315 245 1 137 2 657 2 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,09% 4,68% -0,75% -6,21% 14,52% 21,29% -23,65% -17,82% -2,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,43% 6,14% 4,41% 6,00% 3,83% 3,73% 6,08% 3,06% 9,67% 9,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,95% 22,23% 16,63% 22,52% 13,18% 14,70% 28,71% 10,89% 30,18% 27,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,36% 92,59% 94,01% 93,35% 91,99% 92,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,87% 23,50% 18,95% 21,55% 24,68% 47,87% 266,17% 237,06% 210,84% 230,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,53% 91,66% 92,27% 90,41% 90,43% 90,03% 90,59% 89,43% 88,80% 86,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,09% 214,59% 198,96% 196,57% 232,75% 325,53% 1 383,26% 1 530,40% 1 347,06% 1 132,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...