Visa allt om Hallma AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 19 555 26 167 20 965 19 007 16 840 13 731 15 561 19 934 18 361 14 712
Övrig omsättning 1 605 437 490 460 904 700 247 561 706 206
Rörelseresultat (EBIT) -599 -5 -143 830 -260 -288 -1 631 595 -8 1 744
Resultat efter finansnetto -836 -183 -296 701 -432 -466 -1 892 242 -298 1 594
Årets resultat 17 1 1 1 2 1 1 9 1 475
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 629 8 431 9 898 7 066 6 375 7 632 9 160 9 831 12 220 8 724
Omsättningstillgångar 1 672 2 694 2 681 2 711 1 528 1 737 1 935 3 164 2 775 3 598
Tillgångar 10 301 11 125 12 580 9 778 7 902 9 369 11 094 12 995 14 995 12 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 236 1 218 1 217 1 216 1 215 1 213 1 212 1 211 1 202 1 702
Obeskattade reserver 650 1 503 1 692 1 995 1 308 1 753 2 230 4 129 3 897 4 207
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 614 2 982 4 810 2 683 2 058 2 080 3 058 3 365 4 802 3 293
Kortfristiga skulder 3 801 5 422 4 860 3 883 3 321 4 323 4 594 4 290 5 094 3 120
Skulder och eget kapital 10 301 11 125 12 580 9 778 7 902 9 369 11 094 12 995 14 995 12 322
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 999
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 959 5 335 5 808 6 336 6 082 3 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 2 128 2 026 2 026 2 141 1 971 1 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 21 160 26 604 21 455 19 467 17 744 14 431 15 808 20 495 19 067 14 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 20 24 20 21 19 20 22 21 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 086 1 308 874 950 802 723 778 906 874 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 568 430 393 393 395 397 389 395 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 189 1 597 1 250 2 084 1 063 1 464 392 2 584 1 774 3 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,27% 24,81% 10,30% 12,87% 22,64% -11,76% -21,94% 8,57% 24,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,28% 0,34% -0,86% 8,74% -3,29% -2,83% -14,51% 4,66% 0,37% 14,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,78% 0,15% -0,52% 4,50% -1,54% -1,93% -10,35% 3,04% 0,30% 11,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,32% 56,70% 61,80% 56,50% 58,26% 68,26% 100,00% 100,00% 100,00% 69,64%
Rörelsekapital/omsättning -10,89% -10,43% -10,39% -6,17% -10,65% -18,83% -17,09% -5,65% -12,63% 3,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,92% 21,49% 20,17% 28,35% 28,29% 27,54% 26,60% 32,74% 27,17% 38,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,99% 49,69% 55,16% 69,82% 46,01% 40,18% 42,12% 73,75% 54,48% 115,32%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...